105.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

в.ф. 32140 - Варна

Област в която е длъжността: 

Финанси

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

"Експерт" в служба "Финанси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:
Регистрира всички приходни и разходно-оправдателни документи за движението на отбранителните продукти към складовете и от складовете към подчинените формирования. Разнася ежедневно всички счетоводни документи;
Извършва ежемесечни сверки на отчетените документи на МОЛ в склада и действащата счетоводна програма ;
Участва в изготвянето всеки месец и тримесечие на сведение за изразходваните количества материални и финансови средства;
Осчетоводява постъпилите счетоводни документи за движение на отбранителните продукти в счетоводен софтуер на синтетично и аналитично ниво.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образователни и квалификационни изисквания.
Образование – висше;
Образователно – квалификационна степен: бакалавър;
Професионално направление: икомомика.
Специалност: не се изисква определена.
Квалификация: не се изисква определена.
Допълнителна квалификация: умение за работа с компютър.
Достъп до класифицирана информация на ниво „ПОВЕРИТЕЛНО”.
Категория на труд: трета категория.
Длъжността е по чл.68, ал.1 т. 3 от Кодекса на труда (по заместване на отсъстващ работник)
Месечни възнаграждения:
Основна заплата 1250 лв.;
% - за работа в МО;
% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);
200 лв. - за храна;
400 лв. - еднократно за представително облекло;
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Копие от дипломата за образование;
Копие от трудови книжки;
e-mail: rni_32140_vn@armf.bg
Лице за контакт: Капитан III ранг Боряна Янкулова 0885/205 460

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява