20210913_46700

Населено място: 

гр.Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 46700

Област в която е длъжността: 

Логистика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/09/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

за длъжността „Експерт“

в oтделение „Логистика

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

-       

Образование: бакалавър;

-     

Област на висше образование: технически науки или природни науки, информатика и математика.

-     

Професионално направление: математика, информатика и компютърни науки, машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; материали и материалознание; комуникационна и компютърна техника.

-     

Професионален опит: 3 години стаж по специалността

-     

Категория труд: трета;

-     

Специални изисквания: разрешение за достъп до класифицирана информация “Секретно”;

 

Цел на длъжността: изготвянето на анализи, доклади, отчети и с обработка на документи във връзка с ремонтната дейност, с предоставянето на информация, с поддържането на регистри и бази данни за техниката, на осигуряването на техниката с гориво-смазочни материали, с извършването на дейности във връзка с осъществяване правомощията на началника на военното формирование. Експерта носи пряка отговорност за извършваните от него действия във връзка с изпълнението на длъжността

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

1.   

 Да изготвя  справки и отчети за техниката, производственото оборудване, машини и съоръжения.

2.   

Да контролира правилното оформяне на техническата документация на техниката, производственото оборудване, машини и съоръжения.

3.   

Да съхранява приключените формуляри.

4.   

Да изготвя месечните планове за експлоатация на техниката.

5.   

Да познава същността на експлоатираните ППС  и да води отчета на застрахователните полици за „Гражданска отговорност”.

6.   

Да изготвя справки, отчети, списъци на снетите при ремонта и неизползваеми материални средства.

7.   

Да поддържа база данни с информация за техниката, производственото оборудване, машини и съоръжения, необходими за осъществяване правомощията на началника на военното формирование.

8.   

Да изпълнява и други конкретно възложени задачи по заповед на началника на военното формирование.

 

II. Допълнителна информация за длъжността:                

1.  

Подписване на трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца.

2.  

Размер на заплата за длъжността - 890,00 лв.

3.  

Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

4.  

Порционни пари (ежемесечно)  - ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

5.  

Пари за представително облекло (веднъж годишно)– ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

6.  

За трудов стаж и професионален опит – по 1% за всяка година, след признаване на трудов стаж по специалността от работодателя.

 

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.   

Заявление за кандидатстване  - до началника на военно формирование 46700 – Сливен (попълва се във формированието).

2.   

Автобриография (CV).

3.   

Копие на допкумнети за завършено образование.

4.   

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.   

Други документи, удостоверяващи професионален опит.

6.   

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство за работа (заверено от личния лекар);

- Медицинско свидетелство за работа (заверено от личния лекар);

- Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо липса на психично заболяване;

7. 

Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни) :

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата от 09 00 часа на 13.09.2021г. до 1200 часа на 17.09.2021 година във военно формирование 46700 – Сливен.

 

Лице за контакти и допълнителна информация:

капитан Стойчо Христов Колев, вътрешен тел.: 44210

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява