20220907_46700

Населено място: 

гр.Сливен

Структура / в.ф.: 

46700 - Сливен

Област в която е длъжността: 

Ремонтна дейност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Монтьор - механик по специално въоръжение и техника“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за длъжността

Монтьор - механик по специално въоръжение и техника“

в цех за ремонт на РАВ и РЛТ

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

-      

Образование: ІII степен професионална квалификация и/или  средно образование;

-        

Професионално направление: не се изисква;

-        

Специалност: радиоелектроника или завършен специализиран курс.

-        

Правоспособност – не се изисква

-        

Професионален опит: 3 години трудов стаж по специалността

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

1.

Участва в дефектацията на РЛТ в сглобен вид.

2.

Извършва всички проверки и настройки, съобразно с технологиите за ремонт на системите.

3.

Прави оценка на работоспособността по всички признаци.

4.

Извършва замяна на всички електронни елементи с гаранция за тяхната работоспособност.

5.

Извършва средно сложни шлосерски работи по ремонта.

6.

Да познава добре изделията и всички изисквания за тяхната нормална работа.

7.

Да познава устройството на системите по агрегати, възли и блокове.

Други задължения:

1.  

Да познава мерките  и средствата за противопожарна безопасност и правилника за безопасност на труда.

2.  

Да извършва специфични дейности по указания на началниците си.

3.  

Да участва при извършване на товаро-разтоварни дейности в цеха и районите на формированието.

4.  

Да участва в  почистването на районите на формированието

5.  

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността

 

 

II. Необходими документи за кандидатстване.

1.   

Заявление за кандидатстване  - до началника на военно формирование 46700 – Сливен (попълва се във формированието).

2.   

Автобриография (CV).

3.   

Копие на документи за завършено образование.

4.   

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.   

Други документи, удостоверяващи професионален опит.

6.   

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство за работа (заверено от личния лекар);

- Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо липса на психично заболяване;

7. 

Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни) :

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

 

 

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата от 12 00 часа на 07.09.2022г. до 1200 часа на 30.09.2022 година във военно формирование 46700 – Сливен.

 

Лице за контакти и допълнителна информация:

капитан Стойчо Христов Колев, вътрешен тел.: 44210

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява