20230512_46700

Населено място: 

гр.Сливен

Структура / в.ф.: 

в.ф. 46700

Област в която е длъжността: 

Ремонтна дейност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Автомеханик

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/08/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 за длъжността „Автомеханик“ в цех за ремонт на автотракторна техника

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-       

Образование: ІII степен професионална квалификация  или средно образование;

-       

Професионално направление: не се изисква

-       

Професионален опит: 3 години стаж по специалността

Описание на длъжността:

1. 

Определя техническото състояние на бензинов и дизелов двигател, проверка състоянието на трансмисията, ходовата част, спирачната система и органите за управление на автомобила.

2. 

Извършва ремонт и обслужване на постъпилата в цеха автотракторна техника.

3. 

Извършва изпитване на ДВГ.

4. 

При  необходимост шофира военна техника от различна категория съобразено с притежаваната категория за правоспособност.

5. 

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността

Отговорности:

1.

Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактично обслужване на автомобил.

2.

Извършва измервания с различни уреди, инструменти и приспособления, като спазва правилата за работа с тях.

3.

Отговаря за спазването на технологичния процес.

II. Допълнителна информация за длъжността:   

1. 

Подписване на трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца.

2. 

Размер на заплата за длъжността - 797,00 лв.

3. 

Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

4. 

Порционни пари (ежемесечно)  - ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

5. 

Пари за представително облекло (веднъж годишно)– ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

6. 

За трудов стаж и професионален опит – по 1% за всяка година, след признаване на трудов стаж по специалността от работодателя.

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.  

Заявление за кандидатстване  - до началника на военно формирование 46700 – Сливен (попълва се във формированието).

2.  

Автобриография (CV).

3.  

Копие на документи за завършено образование.

4.  

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.  

Други документи, удостоверяващи професионален опит.

6.  

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство за работа (заверено от личния лекар);

- Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо липса на психично заболяване;

7. 

Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни) :

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата от 09 00 часа на 09.05.2023г. до 1200 часа на 31.08.2023 година във военно формирование 46700 – Сливен.

Лице за контакти и допълнителна информация:

капитан Стойчо Христов Колев, вътрешен тел.: 44210

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява