20230905_46700

Населено място: 

гр.Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 46700 -Сливен

Област в която е длъжността: 

Изпълнител - 72313010

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпитател, моторни превозни средства

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/11/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за длъжността

Иапитател, моторни превозни средства“ в цех за ремонт на автотракторна техника

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Образование: ІII степен професионална квалификация и/или  средно образование;

Ø  

Специалност: не се изисква

Ø  

Правоспособност: не се изисква

Ø  

Професионален опит: не се изисква

Описание на длъжността:

1.     

Изпитване на всички видове колесни машини

2.     

Отстраняване на   дефекти при пробегово изпитание.

3.     

Използване на всички инструменти,приспособления и измерителни уреди необходими при работа.

4.     

Извършване и проверка на всички регулировки по колесните машини преди и след изпитание.

5.     

Изпитване на всички агрегати към колесните машини.

6.     

Оценяване работата на отделни възли и агрегати по слух.

7.     

Работа с техническа литература

8.     

Да почиства работното си място и помещенията на отделението

9.     

Да участва в  почистването на района на цеха и формированието.

10. 

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността

Изисквания за заемане на длъжността:

1.

Да познава необходимата документация и литература свързана с извършвания ремонт.

2.

Трябва да знае:

-      

Устройството и конструкцията на колесните машини;

-      

Устройството на възлите и агрегатите и тяхното взаимодействие;

-      

Техническите изисквания и инструкции за пробеговите изпитания на колесните машини

-      

Видовете регулировки на възлите и агрегатите;

-      

Техниката на безопасност и охрана на труда при кормуване и изпитване на колесните машини;

II. Допълнителна информация за длъжността:   

1. 

Подписване на трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца.

2. 

Размер на заплата за длъжността - 880,00 лв.

3. 

Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

4. 

Порционни пари (ежемесечно)  - ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

5. 

Пари за представително облекло (веднъж годишно)– ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

6. 

За трудов стаж и професионален опит – по 1% за всяка година, след признаване на трудов стаж по специалността от работодателя.

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.  

Заявление за кандидатстване  - до началника на военно формирование 46700 – Сливен (попълва се във формированието).

2.  

Автобриография (CV).

3.  

Копие на документи за завършено образование.

4.  

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.  

Други документи, удостоверяващи професионален опит.

6.  

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство за работа (заверено от личния лекар);

- Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо липса на психично заболяване;

7. 

Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни) :

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата всекидневно от 08 00 часа до 16 00 часа във военно формирование 46700 – Сливен.

 

Лице за контакти и допълнителна информация:

капитан Стойчо Христов Колев, вътрешен тел. 44210.

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява