20240220_46700_Nachalnik_sklad

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 46700 -Сливен

Област в която е длъжността: 

Съхранение на имущества

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Началник, склад

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/02/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

за длъжността „Началник, склад“

в обслужващи подразделения – складове

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

-       

Образование: II степен професионална квалификация и/или завършен X клас;

-       

Професионално направление: не се изисква;

-       

Специалност: не се изисква.

-       

Правоспособност – не се изисква

-       

Професионален опит: 1 година трудов стаж по специалността

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

1.     

Организира приемането, съхранението и предаването на имуществата.

2.     

Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектуването на имуществата.

3.     

Приема и предава имущества срещу оформени по съответния ред документи съгласно „Счетоводен документооборот в БА”.

4.     

Оформя документи и води картотека за постъпилите и отпуснатите имущества.

5.     

Контролира качеството, количеството  и комплектността на постъпващите в склада  имущества и съответствието им с придружителните документи.

6.     

Следи за състоянието на съхраняваното имущество и уведомява за възникналите проблеми.

7.     

Участва при извършване на инвентаризация в склада.

8.     

Почиства работното си място и склада

9.     

Участва в  почистването на района и формированието.

10.  

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

 

II. Допълнителна информация за длъжността:   

1. 

Подписване на трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца.

2. 

Размер на заплата за длъжността - 960,00 лв.

3. 

Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

4. 

Порционни пари (ежемесечно)  - ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

5. 

Пари за представително облекло (веднъж годишно)– ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

6. 

За трудов стаж и професионален опит – по 1% за всяка година, след признаване на трудов стаж по специалността от работодателя.

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.  

Заявление за кандидатстване  - до началника на военно формирование 46700 – Сливен (попълва се във формированието).

2.  

Автобриография (CV).

3.  

Копие на документи за завършено образование.

4.  

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.  

Други документи, удостоверяващи професионален опит.

6.  

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство за работа (заверено от личния лекар);

- Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо липса на психично заболяване;

7. 

Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни).

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата от 09 00 часа на 20.02.2024г. до 1200 часа на 26.02.2024 година във военно формирование 46700 – Сливен.

 

Лице за контакти и допълнителна информация:

капитан Стойчо Христов Колев, вътрешен тел. 44210

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява