20240708_46700

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 46700

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Ръководител, звено

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за длъжността „Ръководител, звено“

в в цех за Специални работи

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

-      

Образование: висше -  Бакалавър;

-    

Област на висше образование: технически науки.

-      

Професионален опит: минимум 5 години стаж по специалността

-    

Категория труд: трета;

 

Отговорности на длъжността:

1. 

Материални и финансови

-     

Отговорност към числящото му се имущество.

2. 

По безопасност на труда

-    

Отговорност за спазване на правилата за безопасност на труда, относно които е инструктиран;

-    

Следи за спазване на мерките за безопасност при работа със стоманени бутилки под високо налягане

3. 

По опазване на класифицираната информация и сведенията, станали достъпни при изпълнение на служебните задължения:

-    

спазва изискванията на Закона за класифицирана информация и Правилника за прилагането му;

-    

информацията, която получава при или по повод изпълнение на задълженията  и мненията, които дава в рамките на изпълнението на неговата дейност, без значение класификацията по ЗЗКИ не подлежат на разгласяване.

4. 

Други:

-     

Отговаря за организиране на здравословните и безопасни условия на труд във формированието;

-     

Отговаря за качественото и безаварийно изпитване и освидетелстване на стоманени бутилки за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.

-     

Следи за качествени ремонти пожарогасителите и пълненето им с транспортиращ газ.

Разработва технологични карти за ремонт по „действащи наряди” и технически условия.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

 

1.       

Подпомага началника при осъществяване на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия   на труд;

2.       

Организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;

3.       

Сътрудничи и подпомага Службaтa по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите и;

4.       

Организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на военнослужещите и цивилните служители;

5.       

Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление във военното формирование при реализиране на задълженията им по осигурява­не на безопасни и здравословни условия на труд;

6.       

Организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на военнослужещите и цивилните служители;

7.       

Организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа;

8.       

Изисква от длъжностни лица създаване на организация на работата, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;

9.       

Изисква разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск;

10.    

Организира изготвянето на аварийни планове;

11.    

Координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа военнослужещи и цивилни служители от различни военни формирования;

12.    

Изискват въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита;

13.    

Организира и участва в разработването на нормативни актове за безопасност и здраве при работа във военното формирование;

14.    

Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на военнослужещите и цивилните служители;

15.    

Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм;

16.    

При констатирани нарушения или неизпълнение на задължения информира работодателя и предлага съответни мерки;

17.    

Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;

18.    

Провежда началния инструктаж по безопасност и здраве с новопостъпилите военнослужещи и цивилни служители, командированите военнослужещи и цивилни служители, служещи (работещи) от други военни формирования, които ще работят на територията на военното формирование, всички други лица, които ще посещават военното формирование, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

19.    

Контролира извършването на периодичните инструктажи, провеждани от преките началници, определени със заповед на началника на военното формирование, като тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска;

20.    

Води регистър за трудовите злополуки за военнослужещи и  цивилни  служители  по  образец,  съгласно  Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки от 30.12.1999 г.;

21.    

Спира работата на машини, съоръжения, техника и дейности на работни места при констатирана непосредствена опасност за живота и здравето на работещия (служещия) и незабавно информират за това началника, за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите;

22.    

Преустановява работата на лицата, които не познават правилата и нормите за безопасна работа, които не притежават необходимата правоспособност и квалификация и на тези, състоянието на които не позволява да работят и незабавно предлагат на началника да бъдат отстранени от работа;

23.     

Ръководи дейността на работниците от звеното за ремонт и изпитване на противопожарни средства.

24.     

Организира и отговаря за правилната експлоатация и ремонта на оборудването за зареждане а стоманени бутилки /пожарогасители/ с транспортиращ газ.

25.     

Контролира икономичното изразходване на резервните части и материалите.

26.     

Предвижда планирането на резервни части на основното оборудване и ремонтираните пожарогасители.

27.     

Грижи се за повишаване квалификацията на изпълнителните кадри и операторите на стендовете.

28.     

Грижи се за редовното оторизиране на станцията  и изпълнителите

29.     

Да почиства работното си място.

30.     

Да участва в  почистването на районите на формированието.

2.     

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

 

II. Допълнителна информация за длъжността:                      

1.   

Подписване на трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца.

2.   

Размер на основната месечна заплата - 1848,00 лв., включваща:

2.1.       

Заплата за длъжност – 1400,00 лв

2.2.       

Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност – 448,00 лв.

 

3.   

За трудов стаж и професионален опит – по 1% за всяка година, след признаване на трудов стаж по специалността от работодателя.

4.   

Порционни пари (ежемесечно)  - ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

5.   

Пари за представително облекло (веднъж годишно)– ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

 

 

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.     

Заявление за кандидатстване  - до началника на военно формирование 46700 – Сливен (попълва се във формированието).

2.     

Автобриография (CV).

3.     

Копие на документи за завършено образование.

4.     

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.     

Други документи, удостоверяващи професионален опит.

6.     

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

-     

Свидетелство за съдимост;

-     

Медицинско свидетелство за работа (заверено от личния лекар);

-     

Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо липса на психично заболяване;

7.   

Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни).

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата от 09 00 часа на 08.07.2024г. до 1600 часа на 12.07.2024 година във военно формирование 46700 – Сливен.

 

Лице за контакти и допълнителна информация:

 

Цивилен служител Таня Динева, вътрешен тел. 44210

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява