20240708_46700_2

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 46700

Област в която е длъжността: 

ремонтна дейност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за длъжността „Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло“ в цех за ремонт на Инженерна и тилова техника 

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

-      

Образование:средно;

-    

Минимална образователна степен: II степен професионална квалификация и/или завършен X клас

-    

Категория труд: трета;

 

II. Изисквания за познаване на основни нормативни и други актове

 

Задължително:

1.   

Да познава и знае необходимата документация и литература свързана с извършвания ремонт.

2.   

Да спазва стриктно последователността на дейностите при извършване на ремонти описани в технологичните карти за вида изделие и съответния обем на ремонта

3.   

Да използва паспортни данни и умее да борави с технически справочници, таблици, номограми при настройка и ремонта на оборудването

4.   

Да познава специалните уреди, стендове, инструменти и стойностите на допустимите параметри на техниката ремонтирана на работното място

5.   

Да познава възможностите на използваната техника, инструменти и контролно-измервателна апаратура

6.   

Да има познания по разчитане на техническите чертежи и кинематични схеми

 

В касаещия го обем:

1.   

Закон за защита на класифицираната информация;

2.   

Правилник за прилагане на закона защита на класифицираната информация.

3.   

Да познава Кодекса на труда в касаещия го обем, правилника за вътрешния ред, правилата  и правилниците за здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност, други правилници и наредби касаещи го.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

1.      

Да познава устройството, комплектацията, реда за работа и технологията на ремонт на АРС, ДДА, ДКВ, АГВ, ТДА, ВПХР, КВП, ЛПО, дегазационни комплекти и съдове под високо налягане.

2.      

Да работи стриктно по  технологията за ремонт на изделията.

3.      

Да извършва проверка, разглобяване, дефектация, правилно възстановяване, сглобяване, регулировка и настройка на химическите изделия.

4.      

Да умее да работи с металообработващи машини и нагнетателни съоръжения.

5.      

Да възстановява параметрите на изделията в границите на производителя.

6.      

Да преценява правилно годността на отделените части, възли и механизми.

7.      

Да почиства работното си място и помещенията на отделението и цеха

8.      

Да участва в  почистването на районите на формированието

9.      

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

 

II. Допълнителна информация за длъжността:                      

1.   

Подписване на трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца.

2.   

Размер на основната месечна заплата - 1280,40 лв., включваща:

2.1.          

Заплата за длъжност – 970,00 лв

2.2.          

Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност - 310,40 лв.

3.   

За трудов стаж и професионален опит – по 1% за всяка година, след признаване на трудов стаж по специалността от работодателя.

4.   

Порционни пари (ежемесечно)  - ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

5.   

Пари за представително облекло (веднъж годишно)– ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната.

 

 

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.     

Заявление за кандидатстване  - до началника на военно формирование 46700 – Сливен (попълва се във формированието).

2.     

Автобриография (CV).

3.     

Копие на документи за завършено образование.

4.     

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.     

Други документи, удостоверяващи професионален опит.

6.     

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

-     

Свидетелство за съдимост;

-     

Медицинско свидетелство за работа (заверено от личния лекар);

-     

Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо липса на психично заболяване;

7.   

Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни).

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата от 09 00 часа на 08.07.2024г. до 1600 часа на 12.07.2024 година във военно формирование 46700 – Сливен.

 

Лице за контакти и допълнителна информация:

Цивилен служител Таня Динева, вътрешен тел. 44210

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява