22320_25012024

Населено място: 

гр. Стара Загора

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 36150

Област в която е длъжността: 

Технически дейности

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Инженер, електроник

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността:

- образование- висше;

- ОКС - бакалавър;

- специалност - електроника, електротехника, комуникационни и информационни системи;

- изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация - Поверително.

Основни функционални задължения:

1. Извършва самостоятелно или в екип регламентно-настроечни работи на изделия от състава на АСУ К1, РЛС и ЗРК 2К12.

2. Отстранява неизправности в работата на изделията, техния ремонт и настройка.

3. Извършва комплекс от технически обслужвания осигуряващи надеждната работа на изделията.

4. Следи за изправността и профилактиката на електрическите мрежи, машини и съоръжения до 1000V в района на формированието.

5. Извършва необходимия ремонт на електрическите мрежи, машини и съоръжения и отстранява технически повреди.

6. Извършва монтаж на елементи от електрообзавеждането.

7. Следи за изпрваността на контролно-измервателната техника.

8. Изпълнява и други задачи във връзка с поддържането и ремонта на въоръжението и техниката.

Възнаграждения за длъжността:

- основна месечна заплата - от 1050 до 1230 лв.

- 32% за работа в МО;

- % за професионален опит;

- порционни пари - 200 лв.

Необхдими документи за кандидатстване:

1. Заявление до командира на в.ф. 36150 - Стара Загора.

2. Автобиография (CV) по образец от сайта.

3. Копия на документи за придобито образование и специалност.

4. Медицинско свидетелство за работа.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Копие на трудовата книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж.

Постоянен трудов договор - със срок на изпитване 6 месеца.

Документите се подават във в.ф. 36150 - Стара Загора.


Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултата.

За допълнителна информация: GSM 0894404285, к-н Георги Иванов, e_mail: zenitsz@mail.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява