22320_25012024_01

Населено място: 

гр. Божурище

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 22320

Област в която е длъжността: 

Строителство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Зидаромазач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Срочен трудов договор. Длъжността е по Допълнително разписание на длъжностите.

Основни изисквания за длъжността.

1. Точно да изпълнява строителни дейности и строително-монтажни работи по сгради и съоръжения, изкопни и кофражни работи.

2. Да умее да зида и изгражда стени, да измазва, шпаклова и боядисва.

3. Подготвя механизирано и ръчно разтвори и смеси.

4. Поддържа в изправност и ползва по предназначение поверените му инструменти, машини и лични предпазни средства.

5. Поддържа и организира реда и чистотата на рзботното си място.

6. При неоходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работа.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до командира на военно формирование 22320 - Божурище.

2. Автобиография (CV).

3. Медицинско свидетелство за работа.

4. Копие на документ за придобото образование.

5. Копие на трудовата книжка.

6. Свидетелство за съдимост.

Възнаграждения за длъжността:

- основна месечна заплата - 933 лв.

- 20% за работа в МО;

- % за професионален опит;

- порционни пари - 200 лв.

Документите се подават във в.ф. 22320 - Божурище.

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата по телефона.

Лице за контакт: подпoлковник Бойко Стоянов, сл. тел. 0292/28510 и 0292/28511 e_mail: rni22320@armf.bg

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява