22450-02062022

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

военно формирование 57250

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/06/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни изисквания за длъжността: 

Образование - висше.

Придобита специалност - Финанси, Счетоводство, Счетоводство и контрол или сходни от професионално направление Икономика.

Компютърна грамотност - способност за работа  с програмите MS WORD и MS EXCEL.

Професионален опит - 3 години стаж по специалността 

За длъжността се изисква достъп до класифицирана информация - "Поверително".

Трудов договор със срок на изпитване - до 6 месеца.

Режим на работа - 8 часов режим на работа.

Основно месечно възнаграждение - 1066 лева.

Допълнително възнаграждение - 32 % за работа в МО, 1 % за всяка година стаж по специалността.

 

Основни длъжностни задължения:

- води счетоводен отчет на получените и преведени финансови средства по сметката на военното формирование;

- подготвя откриване на разплащателни сметки за превеждане на възнагражденията;

- осчетоводява ведомости за заплати;

- подготвя и подава информация към НАП за осигурителните вноски;

- и други.

Документи за постъпване работа:

- заявление до командира на военно формирование 57250 - София;

- автобиография (CV);

- копие на диплома за завършено образование;

- медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

- копие на трудова книжка - за удостоверяване на трудовия стаж.

Документи се подават във военно формирование 22450 - София.

Срок за подаване на заьвлени до 30.06.2022 г.

Подборът на кандидатите ще си извърши с устен изпит от работодателя и назначена комисия.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail и/или по телефон за резултатите.

За допълнителна информация: майор Андон Шумчев - тел. 029223606; e-mail: p.t.vasileva@armf.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява