26870

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

26870

Област в която е длъжността: 

Метеорология

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Метеоролог

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/07/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря за обработването и анализа на получаваната фактическа и прогностична информация, изготвянето на оперативна прогноза, своевременно оповестява Оперативен дежурен за очакваните опасни и особено опасни явления. Длъжен е да работи с наличния софтуер, да търси начин за изпълнение на задълженията си в пълен обем при сложна метеорологична обстановка и липса на информация, да изготвя прогнози по маршрут за движение или райони на действие на корабите на ВМС. В ежедневната си дейност проявява отговорност, инициативност и творчество.  

Изисквания за заемане на длъжността:

- образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- професионална квалификация - метеорология, океанология;

- специалност - физика, приложна геофизика;

- компютърна грамотност - да умее да работи с наличния софтуер и хардуер;

- професионален опит - е предимство.

Основно месечно възнаграждение: 880.00 лв., с изпитателен срок от 6 месеца.

Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО.

Допълнително възнаграждение: по 1% за всяка година стаж по специалността.

Порцион: 120.00 лв.

Пари за облекло: по МЗ

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление до началника на в.ф. 26870-Варна.

2. Автобиография - CV.

3. Копие на диплома за завършено образование.

4. Свидетелство за съдимост - за работа.

5. Медицинско свидетелство - за работа.

6. Удостоверение от психодиспансер - за работа.

7. Копие на документи за трудов стаж.

8. Други документи за професионална квалификация и завършени курсове.

Лице за констакт: капитан III ранг Милена Драганова - 0887739866, 052 552 036, hs_navy@armf. bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява