28880-2022.05.11-1

Населено място: 

Белене

Структура / в.ф.: 

28880

Област в която е длъжността: 

Счетоводство и контрол - Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Финансов контрольор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/06/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за длъжността „Финансов контрольор“

 във военно формирование 28880 гр. Белене

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: - висше с образователна степен „магистър“;

- квалификация: - счетоводство и контрол, финанси и кредит, компютърна грамотност;

- професионален опит - стаж по специалността – 5 години;умения да работи със счетоводен продукт;

2. Допълнителните изисквания:

- умения за бърз и точен анализ на данни, факти и процеси съпоставими със съответните регламентиращи документи.

 

Изпълняват се задачи свързани с извършването на контрол за законосъобразност по извършени разходи за вложени финансови средства, материали и суровини и поемане на задължения от работодателя.

 

II. Допълнителна информация за длъжността:

1. Основен размер на заплата за длъжността – начален 920.00 лв. максимален 1023 лв.

1.1. За работа в системата на МО – 32% от заплатата за заеманата длъжност.

1.2. Порционни пари за храна – в размер на 120 лв. месечно.

1.3. 350 лв. - еднократно в годината за представително облекло.

1.4. Процент прослужено време в системата на МО.

1.5. Процент прослужено време по специалността (след признаване на трудов стаж от работодателя).

 

2. Длъжността изисква разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „Поверително”, кандидата се назначава на длъжност след получаване на разрешението, с изпитателен срок 6 месеца.

 

3. Срок на подаване на документи – до 17.06.2022 г.

 

Документи за кандидатстване

 

 Заявление до командира на военно формирование 28880 - Белене –  полк. Иван Тишков с приложени към него:

 

1. Автобиография (CV) /образец в раздел докементи и нормативни актове/;

2. Карта за предварителен медицински преглед;

3. Копия от Дипломи (свидетелства, удостоверения, или др. документи) за завършено образование;

4. Копия от документи за квалификация;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Копие на лична карта;

7. Копие на Трудова книжка (документи, удостоверяващи трудовия стаж);

8. Копия от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и професионален опит на сходна длъжност (ако имат такъв), при други работодателиили в системата на Министерството на отбраната:

- длъжностна характеристика;

 

- трудов договор;

 

                  

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява