32040

Населено място: 

с. Крумово

Структура / в.ф.: 

32040

Област в която е длъжността: 

строителство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Работник, поддръжка на сгради в отделение „Поддръжка на казармения фонд"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/10/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образованиевтора степен на професионална квалификация и/или завършен X клас;

- квалификация: строител;

- правоспособност – удостоверение за завършен курс или удостоверение за работа.

 

Описание на длъжността:

1. Отговаря за поддръжката на сградния фонд на територията на войсковия район на военното формирование.

2.  Следи за състоянието на сградния фонд и при поява на повреда да я отстранява своевременно.

3.  Изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на регламентиращите документи и инструкции.

4.   Поддържа в изправност числящото му се имущество и отбранителни продукти.

5.   Носи материална отговорност за нанесени щети на зачисленото му имущество.

6.   Извършва обслужване и ремонт на покриви.

7.   Работи на ненормиран работен ден.

 

II. Допълнителна информация за длъжността: 

1. Размер на заплата за длъжността - 625 лв. (с изпитателен срок 6 месеца).

2. Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

3. Порционни пари за храна в размер на 120 лв.

4. % прослужено време по специалността (след признаване на трудов стаж от работодателя).

 

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.  Заявление до командирана военно формирование 32040– Крумово.

2.  Автобриография (CV).

3.  Копие на диплома за завършено образование.

4.  Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.  Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултата.

Достъп до класифицирана информация - ниво "За служебно ползване".

Телефон за контакт 032 906 310

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява