34750_ElTehnik

Населено място: 

гр. Карлово

Структура / в.ф.: 

34750

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Електротехник, поддръжка на сгради

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/12/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

            1.Образователни и квалификационни изисквания:

                        А. Образование – средно - специално или средно с професионална квалификация.

                        Б. Квалификация – електротехник за ниско и високо напрежение.

            В. Правоспособност – документ за придобита квалификация - електротехник.

            2.Професионален опит – не по-малко от 1 година.

II.  ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 Длъжността е във военно формирование 54890-Казанлък, в логистична рота. Подчинен е на командира на формированието и командира на ротата.

III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА КЪМ РАБОТНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ,ВЪЗРАСТ, ПОЛ И ДР.

1.Длъжността може да се заема от мъж или жена.

2. Да притежава умения за работа в екип.

 IV. КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНА СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

           1.Трета категория на труд.

2. Длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

 V. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Изпълнява служебните си задължения в района на военно формирование 54890 - Казанлък и числящите се сгради, учебни полигони и складове.

2. Отговаря за изправността на всички ел. инсталации, съоръжения, апаратури във военно формирование 54890 – Казанлък и правилната им експлоатация.

3. Прави периодични проверки на ел. съоръженията и инсталациите, и ремонт при необходимост.

При аварии и неотложни ремонти да се явява на работното си място в извън работно време.

         

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

1. Основно трудово месечно възнаграждение (750лв.)

2. 32% за работа в МО

3. 1% за всяка прослужена година по специалността

4. 200лв. порцион за храна

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до командира на военно формирование 34750 - Карлово) – по образец, попълва се на място. Подават се във в.ф.54890 - Казанлък или в.ф.34750 - Карлово;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копие на диплома, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността, заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

6. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /при наличие на такова/.

7. Медицинско за започване на работа (при определяне за назначаване).

8. Свидетелство за съдимост - за работа в МО.

Документи се подават в регистратурата на военно формирование 34750 - Карлово на адрес:  гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 61, или военно формирование 54890 - Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, ул. Инж. Феликс Вожели № 1.

 

IX. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Веселин Николов - старши експерт в отделение "Личен състав"

Тел.0335 94679 вътр. 33010/33011

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява