34750_Glaven spec G8

Населено място: 

гр. Карлово

Структура / в.ф.: 

34750

Област в която е длъжността: 

Експертни длъжностни със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в звено за счетоводен отчет на материалните средства на отделение "Финанси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

         1. Образователни и квалификационни изисквания:

                        А.Образование – средно

                        Б.Квалификация – несеизисква

        В.Правоспособност – компютърна грамотностработа с операционна система WindowsXPProfessional иMSOffice, работа с автоматизирани информационни системи и база от данни.

            2. Професионален опит – не се изисква;

            3. Творчество и инициативност – изисква се.

            4. Сръчност – изисква се.

            5. Отговорност за осъществяване на трудовия процес – висока.

            6. Отговорност за средствата и предметите на труд – отговаря за съхраняване на зачисленото имущество.

            7. Отговорност за безопасността на други лица – няма.

8. Да има разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Поверително".

II.  ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 Длъжността е във военно формирование 34750-Карлово.

III. ИЗИСКВАНИЯ.

1. Длъжността може да се заема от мъж или жена.

2. Да отговаря на условията за назначаване на длъжност в системата на  Министерството на отбраната като цивилен служител.

            3. Да притежава умение за работа в екип.

4. Да спазва изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане.

5. Длъжноста изисква работа с персонален компютър с продължителност не по-малко от 5 часа на ден.

 

 IV. КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНА СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

           1.Трета категория на труд.

2. Длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

 V. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  1. Да отчитана финансовите и материалните активи.
  2.  Работа със счетоводна програма „ Бизнес навигатор”.
  3.  Работи със складови разписки и номенклатури на материални средства.
  4.  Изготвя справки по движението на материалните средства.
  5.  Да отразява резултатите от проведени инвентаризации, сдаване/приемане на материални активи и др.
  6.  Обработва приходно-разходните документи и ги съхранява в дела  по видове имущества.

         

 

VI. ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

1. Основно трудово месечно възнаграждение (965лв.).

2. 32% за работа в МО

3. 1% за всяка прослужена година по специалността

4. 200лв. порцион за храна

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до командира на военно формирование 34750 - Карлово) – по образец, попълва се на място;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копие на диплома, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

6. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /при наличие на такова/.

7. Медицинско за започване на работа (при определяне за назначаване).

8. Свидетелство за съдимост за работа в МО.

Документи се подават в регистратурата на военно формирование 34750 - Карлово на адрес:  гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 61 в работно време (08.00-13.30ч. и 15.00-17.00ч.).

 

IX. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

 Йордан Генчев - Личен състав

Тел.0335 94679 вътр. 33010/33011

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява