34750_GlSpecSI

Населено място: 

гр. Карлово

Структура / в.ф.: 

34750

Област в която е длъжността: 

Сигурност на информацията

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

09/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

            1.Образователни и квалификационни изисквания:

                        А.Образование – средно

                        Б.Квалификация – не се изисква

         В.Правоспособност – компютърна грамотност за работа с операционна система Windows и MS Office.

            2.Професионален опит – не се изисква професионален опит в областта.

            3.Творчество и инициативност – изисква се.

            4.Сръчност – изисква се.

            5.Отговорност за осъществяване на трудовия процес – висока.

            6.Отговорност за средствата и предметите на труд – отговаря за съхраняване на зачисленото имущество.

            7.Отговорност за безопасността на други лица – няма.

            8.Да има разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Поверително".

 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

            1. Длъжността е в регистратура за некласифицирана информация.

            2. Непосредствено е подчинен на завеждащия регистратурата за некласифицирана информация на формированието.

            3.Контактува регулярно с личния състав от регистратурите на формированието;

 

III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА КЪМ РАБОТНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ,ВЪЗРАСТ, ПОЛ И ДР.

1.   Длъжността може да се заема от мъж или жена.

2. Да отговаря на условията за назначаване на длъжност в системата на  Министерството на отбраната като цивилен служител.

               3.   Да притежава умение за работа в екип.

4.  Да спазва изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане.

5. Да работи с персонален компютър не по-малко от 5 часа на ден.

 

 IV. КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНА СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

            1.Съгласно изискванията на Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при изпозване на работното оборудване, ДВ, бр.88/1999 г., изм. бр.88/2004 г.

2. Трета категория на труд – съгласно Наредбата за категоризиране труда при пенсиониране.

3. Длъжността се изпълнява в условията на не нормиран работен ден.

   V. ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

            1. Основно трудово месечно възнаграждение (1000лв.).

            2. 32% за работа в МО.

            3. 1% за всяка прослужена година по специалността.

            4. 200лв. порцион за храна.

VI. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Място за изпълнение на длъжността военно формирование 34750 – Карлово.

VII. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Подпомага завеждащия регистратура  в изпълнение на основните задължения по отчета и съхранението на документите.

2. Отговаря за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана информация.

3. Спазва изискванията на Закона за защита на класифицирана информация и Правилника за прилагането му при осъществяване на служебната си дейност.

4. Подготвя документите и материалите  за пренасяне чрез куриери, съгласно изискванията на ППЗЗКИ.

5. Приема от изпълнителите изготвените документи, проверява правилността на оформянето и адресирането им, наличността на всички екземпляри и приложенията към тях.

              6. Да познава нормативната уредба, свързана с изпълнение на функционалните му задължения;

              7. Да работи като потребител с операционна система Windows, MS Office, в мрежова среда и да използва приложения, свързани с нея.

              8. Изпълнява и други задачи, възложени от завеждащия регистратурата.

9. Да работи с Автоматизирана информационна система „Документооборот” на Българската армия.

 

            VIII. НАЗНАЧАВАНЕ

1. Подборът на кандидатите ще се извърши по документи  от работодателя и назначена комисия.

2. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.

              3. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

              4. Трудов договор ще се сключи със срок на изпитване 6 месеца.

              5. Трудовият договор ще се сключи след издаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

6. Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

 

       IX. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до командира на военно формирование 34750 - Карлово) – по образец на място;

 

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копие на диплома за образование, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

6. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /при наличие на такова/.

7. Медицинско за започване на работа (при определяне за назначаване).

8. Свидетелство за съдимост за работа в МО.

        Документи се подават във военно формирование 34750 - Карлово на адрес:  гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов”, № 61.

 

   X. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

          Йордан Генчев - Личен състав

          Тел.0335 94679 вътр. 33010; 33011

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява