34750_RabKuhnia

Населено място: 

Карлово

Структура / в.ф.: 

34750

Област в която е длъжността: 

Обслужващи

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Работник кухня

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1.Образование: средно.

2.Квалификация: не се изисква.

3.Правоспособност: не се изисква.

4.Професионален опит: не се изисква.

 

II.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

Длъжността се намира във военно формирование 38680 – Карлово, по допълнително разписание на длъжностите. Подчинен е на командира на формированието и неговите заместници. Непосредствено подчинен на управителя на стола.

 

III.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.

1.Длъжността може да се заема от мъж или жена.

2.Да отговаря на условията за назначаване на длъжност в системата на  Министерството на отбраната като цивилен служител.

3.Да умее да работи в екип.

 

IV.КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНА СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД.

 Трета категория на труд – съгласно Наредбата за категоризиране труда при пенсиониране. Длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

 

V.ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

           1. Основно трудово месечно възнаграждение (933лв.);

           2. 20% за работа в МО;

           3. 1% за всяка отработена година по специалността;

           4. 200лв. порцион за храна.

 

VI.ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Изпълнява служебните си задължения в стол за хранене.

2.Отговаря за качественото и своевременно почистване на продуктите и измиване на посудата, както и за реда и чистотата във всички помещения на столовата.

3.Използва постоянно предоставените му лични предпазни средства в ежедневната дейност;

4.Присъства при получаването на продуктите;

5.Почиства и измива продуктите, участва в тяхната подготовка за влагането им в ястията;

6.Почиства, измива и дезинфекцира посудата и инвентара за храната;

7.Почиства, измива и дезинфекцира кухнята и другите производствени помещения;

8.Спазва правилата за лична и продоволствена хигиена, охрана на труда и противопожарна безопасност;

9.Изпълнява при необходимост освен своите и други задължения и задачи, поставени му от управителя на стола с цел нормалното му функциониране;

 

VII.НАЗНАЧАВАНЕ

1. Подборът на кандидатите ще се извърши по документи  от работодателя.

2. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

3. Трудов договор ще се сключи със срок на изпитване.

4. Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

 

VIII.ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА:

1.Заявление за кандидатстване за работа (до командира на военно формирование 34750 - Карлово) – попълва се на място;

2.Автобиография (CV) с актуална снимка.

3.Копие на диплома за завършено образование, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4.Копие на удостоверение за курс / квалификация свързани с длъжността, заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5.Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

6.Медицинско за започване на работа (само при определяне за назначаване).

7.Свидетелство за съдимост за работа в МО.

 

Документи се подават в регистратурата на военно формирование 34750 - Карлово на адрес:  гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 61.

 

IX.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

          Йордан Генчев; тел. 0335 94679, вътр. 33010; 33011.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява