34750_счетоводител

Населено място: 

гр. Карлово

Структура / в.ф.: 

34750

Област в която е длъжността: 

експертна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

            1.Образователни и квалификационни изисквания:

                        А.Образование – висше с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър”

                        Б.Квалификация – „Финанси”или „Счетоводство и контрол”

     В.Правоспособност – компютърна грамотностработа с операционна система WindowsXPProfessional иMSOffice, работа с автоматизирани информационни системи и база от данни.

            2.Професионален опит – не по-малко от 1 година в областта на счетоводствотои функции свързани с настоящата дейност.

            3.Творчество и инициативност – изисква се.

            4.Сръчност – изисква се.

            5.Отговорност за осъществяване на трудовия процес – висока.

            6.Да има разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Поверително".

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

            1. Пряко е подчинен на началника на отделение „Финанси” във военно формирование 34750.

            2. Контролира дейността по движението на финансови и материални активи;

     

ІІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Кодекс на труда;

2.Колективен трудов договор;

3.Закон за счетоводството;

4.Закон за обществените поръчки;

5.Счетоводна политика на Министерство на отбраната;


IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА КЪМ РАБОТНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ,ВЪЗРАСТ, ПОЛ И ДР.

1.   Длъжността може да се заема от мъж или жена.

2. Да отговаря на условията за назначаване на длъжност в системата на  Министерството на отбраната като цивилен служител.

            3.   Да притежава умение за работа в екип.

4.   Длъжноста изисква работа с персонален компютър с продължителност не по-малко от 5 часа на ден.

 

V. КАТЕГОРИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНА СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

           1. Трета категория на труд – съгласно Наредбата за категоризиране труда при пенсиониране.

           2. Длъжността се изпълнява в условията на не нормиран работен ден.

 

VI. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

                 1. Да спазва финансовата и щатна дисциплина.

                 2.  Да участва в комисии по инвентаризация и брак на имущество.

                 3.  Да извършва текущ контрол на разходните документи.

                 4.  Да изплаща извършения разход по банков път.

                 5.  Точното и коректно отразяване на счетоводната информация по движението на финансовите и материалните активи в програмата „Бизнес навигатор” и програма „Рила”.

                 6. Контроли правилното начисляване на амортизации в програма „Бизнес навигатор” и програма „Рила”.

            7. Да проверява и представя за подпис на Началника на отделение „Финанси” коректно оформени  платежни нареждания за извършване преводи по СЕБРА.

                               8. Своевременно да изчислява и предоставя информация за полагащите се обезщетения, стипендии и други плащания.

 

VI. ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

1. Основно трудово месечно възнаграждение (1050лв.).

2. 32% за работа в МО

3. 1% за всяка прослужена година по специалността

4. 200лв. порцион за храна

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до командира на военно формирование 34750 - Карлово) – по образец, попълва се на място;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копие на диплома, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

6. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /при наличие на такова/.

7. Медицинско за започване на работа (при определяне за назначаване).

8. Свидетелство за съдимост за работа в МО.

Документи се подават в регистратурата на военно формирование 34750 - Карлово на адрес:  гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 61.

 

IX. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

 Йордан Генчев - Личен състав

Тел.0335 94679 вътр. 33010/33011/33018

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява