42.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32140

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник, ел. централи и мрежи

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Заемащият длъжността е длъжен:

Да следи за нормалната работа и изправността на електрическите съоръжения и уредби.

При възникване на неизправности и аварии по ел.съоръженията да организира и вземе мерки за тяхното незабавно отстраняване и уведомява оперативния дежурен на военното формирование, дежурния диспечер на „Е.ОН”, ръководителя на звеното „Базови съоръжения и инфраструктура” и инженера –енергетик на военното формирование.

Да осигурява ел.захранване на отделните консуматори, следи за правилното разпределение и разходване на ел.енергията по показанията на електрическите прибори.

Получава и обработва документи за водене на отчет на разходената ел.енергия.

Следи за износването и излизането от строя на техническите средства и материали и да докладва на инженера – енергетик.

Следи за опазването и съхраняването на ел. уредбите и съоръженията в ел.централата.

       

Образователни и квалификационни изисквания.

          Образование – средно;

Професионално направление: Електротехника и енергетика.

Квалификация: Електротехник.

 

e-mail:cio_nsvn@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява