46700_20200608_1

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 46700

Област в която е длъжността: 

Охрана (Изпълнител, код по ДН: И3-15)

Минимална образователна степен: 

  • Основно образование

Наименование на длъжността: 

Пазач, въоръжена охрана

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/06/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за длъжността „Пазач, въоръжена охрана“

в група „Въоръжена охрана”

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-         Образование: основно;

-         Специалност: не се изисква определена (предимство е наличие на документ за“Охранител“)

-          Професионален опит: не се изисква

 

Описание на длъжността:

 Охранява районите на военното формирование.

 

II. Допълнителна информация за длъжността: 

1.  Размер на заплата за длъжността - 620 лв. (с изпитателен срок 6 месеца).

2.  Сума за работа в системата на МО 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

3.  Порционни пари за храна в размер на 120 лв.

4.  % прослужено време за всяка година по специалността.

 

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.     Заявление до началника на военно формирование 46700 - Сливен.

2.     Автобриография (CV).

3.     Копие на диплома за завършено образование.

4.     Копие на удостоверения за „Охранител“ и/или документ, удостоверяващ работа в системата на Министерството на отбраната (ако притежава).

5.     Копие на трудова книжка.

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

Документите ще се приемата до 12 часа на 26.06.2020 година във военно формирование 46700 – Сливен.

За допълнителна информация: капитан Георги Христов Георгиев, вътрешен тел.: 44210.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява