46700_20200901

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

В.ф.46700

Област в която е длъжността: 

Автоматика, електроника, съобщителна техника

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник, механик съобщителна техника

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за длъжността „Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения”
от длъжностно разписание
на военно формирование 46700, гр. Сливен

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- образование: средно;
- квалификация: РЛТ, електроника, автоматика, радиотехника
- професионален опит: най-малко 3 години по специалността
Описание на длъжността:
1. Извършва контролно-регулировъчни дейности на комуникационно-информационни системи.
2. Открива и отстранява повреди по всички методи.
3. Извършва външен оглед, диагностика, демонтаж и ориентиране на повредени комуникационно-информационни системи.
4. Извършва настройки на комуникационно-информационни системи, както и измерване на техните параметри.
5. Извършва настройване на комуникационно-информационни системи във всички режими на работа.
6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

II. Допълнителна информация за длъжността:
1. Размер на заплата за длъжността - 630 лв. (с изпитателен срок 6 месеца).
2. Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.
3. Порционни пари за храна в размер на 120 лв.
4. 280 лева еднократно в годината за представително облекло.
5. % прослужено време в системата на МО
6. % прослужено време по специалността (след признаване на трудов стаж от работодателя).

III. Необходими документи за кандидатстване.
1. Заявление до началника на военно формирование 46700 – Сливен.
2. Автобриография (CV).
3. Копие на диплома за завършено образование.
4. Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.
5. Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско свидетелство.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.
Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

Място и срок за подаване на документи:
Документи се приемата от 09 00 часа на 01.09.2020г. до 1200 часа на 30.09.2020 година във военно формирование 46700 – Сливен.

Лице за контакти и допълнителна информация: капитан Георги Христов Георгиев, вътрешен тел.: 44210.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява