46700_20210531

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 46700

Област в която е длъжността: 

Ремонтна дейност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Електрозаварчик

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/09/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

за длъжността „Електрозаварчик“

в цех за специални работи

на военно формирование 46700, гр. Сливен

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-        

Образование: средно;

-       

Професионално направление: не се изисква;

-        

Специалност: не се изисква.

-       

Правоспособност: – не се изисква

-       

Професионален опит: най-малко 3 години на подобна позиция

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

1.     

Да извършва качествени и надеждни заварки.

2.     

Да подготвя детайли и заготовки за заваряване чрез ръчни електродови апарати и зачистване на заваръчните шевове.

3.     

Да работи със стационарни  и возими машини касаещи шлосерска работа.

4.     

Да разчита конструктивни чертежи, скици и технологични карти.

5.     

Да познава видовете електроди и разчита спецификацията им.

6.     

Да работи с повдигателни съоръжения до 3.2 тона и безопасно прикачване на товари.

7.     

Да почиства работното си място и помещенията на отделението и цеха

8.     

Да участва в  почистването на районите на формированието.

9.     

При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

 

II. Допълнителна информация за длъжността:

1.

Подписване на трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца.

2. 

Размер на заплата за длъжността - 687,00 лв.

3.

Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност.

4.

Порционни пари за храна в размер на 120 лв.

5.

300 лева еднократно в годината за представително облекло.

6.

По 1% за всяка година прослужено време по специалността (след признаване на трудов стаж от работодателя).

 

III. Необходими документи за кандидатстване.

1.   

Заявление до началника на военно формирование 46700 – Сливен (попълва се във формированието).

2.   

Автобриография (CV).

3.   

Копие на диплома за завършено образование.

4.   

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж.

5.   

Други документи, удостоверяващи професионален опит.

6.   

Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват:

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията.

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемата от 09 00 часа на 31.05.2021г. до 1200 часа на 20.09.2021 година във военно формирование 46700 – Сливен.

 

 

Лице за контакти и допълнителна информация: капитан Стойчо Христов Колев, вътрешен тел.: 44210

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява