46700_Сливен20201013

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

В.ф.46700

Област в която е длъжността: 

Автоматика, електроника, съобщителна техника

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник, механик съобщителна техника

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/10/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

И Н Ф О Р М А Ц И Я за длъжността „Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения” от длъжностно разписание на военно формирование 46700, гр. Сливен I. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - образование: средно; - квалификация: РЛТ, електроника, автоматика, радиотехника - професионален опит: най-малко 3 години по специалността Описание на длъжността: 1. Извършва контролно-регулировъчни дейности на комуникационно-информационни системи. 2. Открива и отстранява повреди по всички методи. 3. Извършва външен оглед, диагностика, демонтаж и ориентиране на повредени комуникационно-информационни системи. 4. Извършва настройки на комуникационно-информационни системи, както и измерване на техните параметри. 5. Извършва настройване на комуникационно-информационни системи във всички режими на работа. 6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността. II. Допълнителна информация за длъжността: 1. Размер на заплата за длъжността - 630 лв. (с изпитателен срок 6 месеца). 2. Сума за работа в системата на МО - 32 % от заплатата за заеманата длъжност. 3. Порционни пари за храна в размер на 120 лв. 4. 280 лева еднократно в годината за представително облекло. 5. % прослужено време в системата на МО 6. % прослужено време по специалността (след признаване на трудов стаж от работодателя). III. Необходими документи за кандидатстване. 1. Заявление до началника на военно формирование 46700 – Сливен. 2. Автобриография (CV). 3. Копие на диплома за завършено образование. 4. Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж. 5. Допълнително, след номиниране за назначаване се изискват: - Свидетелство за съдимост; - Медицинско свидетелство. Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия. Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултата от работата на комисията. Място и срок за подаване на документи: Документи се приемата от 09 00 часа на 01.09.2020г. до 1200 часа на 30.10.2020 година във военно формирование 46700 – Сливен. Лице за контакти и допълнителна информация: капитан Георги Христов Георгиев, вътрешен тел.: 44210.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява