47.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32140

Област в която е длъжността: 

Финанси

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист във финансова служба

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Основни функции и задължения:

Регистрира всички приходни и разходни документи за движението на отбранителните продукти към складовете и от складовете към подразделенията.

Приема всички отчетни документи /месечни, тримесечни/ на материалноотговорните лица от формированията.

Извършва ежемесечни сверки на отчетените документи на МОЛ в склада и главните книги.

Осчетоводява постъпилите счетоводни документи за движение на отбранителните продукти в счетоводен софтуер на синтетично и аналитично ниво.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – средно;

Допълнителна квалификация: умение за работа с компютър.

С предимство са с икономическо образование и работа със счетоводна програма.

Достъп до класифицирана информация на ниво “ПОВЕРИТЕЛНО”.

Категория на труд: трета категория.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 726 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

300 лв. - еднократно за представително облекло;

           e-mail:cio_nsvn@armf.bg

          Лице за контакт: Боряна Янкулова; телефон:0885/205 460

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява