56130 - Отг ВО

Населено място: 

гр. Банкя

Структура / в.ф.: 

в.ф. 56130

Област в която е длъжността: 

Защита и сигурност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Отговорник спомагателни дейности, охрана

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/03/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

за длъжността: Отговорник на спомагателни дейности, охрана

 

въз основа на допълнително разписание на длъжностите, за длъжностите определени по реда на ПМС № 66/1996 г. по параграф 02 011 за военно формирование 56130 - Банкя

 

 

 

Код по НКПД: 4419 3007

 

Код по длъжностно ниво: Т2-11

 

 

 

I.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

1. Образование и квалификация:

 

                    А. Образование: средно;

 

                    Б. Квалификация: не се изисква определена;

 

В. Специалност: не се изисква определена;

 

Г. Професионална квалификация - не се изисква определена;

 

2. Професионален стаж – не се изисква определен;

 

          3. Професионални умения: не се изискват определени.

 

4. Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация – „За служебно ползване“;

 

5. Пол – без значение;

 

6. Възраст - без значение.

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

1.        Длъжността е по допълнително разписание на длъжностите за длъжностите определени по реда на ПМС № 66/1996 г. по параграф 02 011 за военно формирование 56130 Банкя.

 

2.        Пряко подчинен е на: командира на военно формирование 56130-Банкя;

 

3.        Ръководи: Пазачите, въоръжена охрана.

 

4.        В своята дейност взаимодейства с: началника на щаба на военно формирование 56130-Банкя по отношение на назначаване на длъжностните лица и необходимост от промяна на графика за дежурства,  началника на отделение „Тактическо“ по отношение на промяна на графика на дежурства, когато началника на щаба отсъства, началника на отделение „Личен състав“ по отношение водене на графика за дежурства и водене на присъствен списък, отделение „Логистика“ по отношение изготвяне заповеди, касаещи логистичното осигуряване на въоръжената охрана.

 

5.        При отсъствие се замества от: сужител от състава на пазач, въоръжена охрана отдаден в заповед на командира на военно формирование 56130-Банкя.

 

III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕДЯВЯВА КЪМ СЛУЖИТЕЛЯ.

 

1. Творчество и инициативност – изисква се при организиране на работата пазачите, въоръжена охрана.

 

2. Срочност – изисква се спазване на сроковете при изпълнение на задачите поставени от командира на военно формирование 56130-Банкя и неговите заместници.

 

3. Отговорност за осъществяване на трудовия процес – отговорен труд, свързан с работа с хора.

 

4. Отговорност за решенията – вземане на самостоятелни решения при изпълнение на задълженията си.

 

5. Отговорност за безопасността на други лица – изпълнението на работата носи такива последствия.

 

6.  Умение за работа в колектив.

 

 

 

IV. КАТЕГОРИЯ И УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

1. Трета категория.

 

2. Длъжността се изпълнява при условията на ненормиран работен ден. Характерът на работата налага при необходимост (регулярно) изпълнение на трудовите задължения и след изтичането на нормираното работно време.

 

 

 

V. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

1.         Да изготвя график за дежурството на пазачите, въоръжена охрана във войсковия район на военно формирование 56130-Банкя;

 

2.         Да запознава пазачите, въоръжена охрана с графика за дежурства;

 

3.         Да уведомява началника на щаба на военно формирование 56130-Банкя при необходимост от промяна на графика за дежурство на пазачите, въоръжена охрана.

 

4.         Да знае и изпълнява функциите и задачите на пазач, въоръжена охрана;

 

5.         Да познава правилата за действие при охрана на войскови обекти;

 

6.         Да познава охраняваните обекти и да знае подстъпите към тях.

 

7.         Бдително да охранява и отбранява района на военното формирование;

 

8.         Да знае правилата за противопожарна безопасност. Да умее да използва намиращите се на поста средства за гасене на пожар;

 

9.         Да познава и да може да използва огнестрелното оръжието по определените правила;

 

10.     Да приема охраната след обход на района, като приема (сдава) по опис запечатаните складове и други помещения;

 

11.     Да знае на кои места в обекта е монтирана сигнално – охранителна техника;

 

12.     Да знае особеностите на всеки пост и маршрут и начина на взаимодействие с останалите длъжностни лица от денонощния наряд;

 

13.     Да умее да използва наличните комуникационни средства за поддържане на свръзка.

 

14.     Отговаря за недопускане на кражби от охранявания обект.

 

15.     Носи отговорност за случаите на неправомерно използване на оръжието.

 

16.     Носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество.

 

17.     Носи отговорност за използване на повереното му оръжие.

 

18.     Носи отговорност за техническото състояние на ползваната сигнално известителна техника.

 

19.     Носи отговорност за спазване на правилата за противопожарна безопасност и плана за охрана на обекта;

 

 

 

 

 

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

 

-    основно трудово месечно възнаграждение 650 лв (с изпитателен срок 1 месец);

 

-    32% от основното трудово възнаграждение за работа в МО;

 

-    по 1% за всяка прослужена година по специалността;

 

-    порцион за храна 120 лв.

 

 

 

НАЗНАЧАВАНЕ

 

 

 

1. Изпращане на CV на e-mail:   jsoc_1sfg@armf.bgили bzhv@armf.bg

 

2. Кандидатът ще бъде уведомен за провеждане на събеседване и подаване на необходимите документи.

 

3. Трудов договор ще се сключи със срок до 31.12.2022 г.

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ

 

 

 

Тел.  0883488008 - отделение „Личен състав” на 1 група Специални сили

 

 

 

e-mail:jsoc_1sfg@armf.bg, bzhv@armf.bg

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява