56130 - ПВО

Населено място: 

гр. Банкя

Структура / в.ф.: 

в.ф. 56130

Област в която е длъжността: 

Защита и сигурност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Пазач въоръжена охрана

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/02/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Пазач, въоръжена охрана” във военно формирование 56130 - Банкя по Допълнително разписание на длъжностите, определени по реда  на ПМС № 66/1996 г. и по параграф по ЕБК 02011

 

 

 

Код по НКПД: 5414 1002

 

Код по длъжностни нива: И3-15

 

 

 

I.      ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

1.     Минимални образователни и квалификационни изисквания:

 

А. Образование: не по-ниско от средно

 

Б. Образователно квалификационна степен: Не се изисква определена.

 

В. Специалност: Не се изисква определена.

 

Г. Професионална квалификация: I степен професионална квалификация.

 

2.     Професионален стаж: Не се изисква.

 

3.     Професионални умения: Не се изисква;

 

4.     Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация – „Служебно ползване”.

 

5.     Пол – без значение.

 

6.     Възраст – без значение.

 

7.     Психологическа пригодност за въоръжена охрана.

 

 

 

II.   ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

1.        Длъжността е по допълнително разписание на длъжностите, определени по реда на ПМС № 66/1996 г. и по параграф по ЕБК 02011 във  военно формирование 56130 - Банкя

 

2.        Непосредствено е подчинен на Началника на щаба на 1 Група „Специални Сили“.

 

3.        Изпълнение на задълженията  в района на  № 1 и район № 2, на 1 група „Специални сили“

 

4.        По време на изпълнение на дежурството е подчинен на оперативния дежурен /дежурния по район № 2.

 

5.        Подчинени длъжности – няма

 

6.        Длъжността се изпълнява при условията на сменен режим на работа;

 

7.        Продължителност на работната смяна – 12 часа – дневна от 07.00 до 19.00 и нощна от 19.00 до 07.00 часа. Сумарно изчисляване на  работното време –  на  3/три/ месеца.

 

III.     ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ:

 

1.         Да познава правилата за действие при охрана на войскови обекти;

 

2.         Да познава охранявания обект внимателно да наблюдава подстъпите към него и поддържа охранителната полоса

 

3.         Бдително да охранява и отбранява района на военното формирование;

 

4.         Да знае правилата за противопожарна безопасност. Да умее да използва намиращите се на поста средства за гасене на пожар;

 

5.         Да познава и да може да използва огнестрелното оръжието по определените правила;

 

6.         Да приема охраната след обход на района, като приема (сдава) по опис запечатаните складове и други помещения;

 

7.         Да знае на кои места в обекта е монтирана сигнално – охранителна техника;

 

8.         Да знае особеностите на всеки пост и маршрут и начина на взаимодействие с останалите длъжностни лица от денонощния наряд;

 

9.         Да умее да използва наличните комуникационни средства за поддържане на свръзка.

 

10.     Отговаря за недопускане на кражби от охранявания обект.

 

11.     Носи отговорност за случаите на неправомерно използване на оръжието.

 

12.     Носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество.

 

13.     Носи отговорност за използване на повереното му оръжие.

 

14.     Носи отговорност за техническото състояние на ползваната сигнално известителна техника.

 

15.     Носи отговорност за спазване на правилата за противопожарна безопасност и плана за охрана на обекта;

 

16.     Длъжен е да спазва:

 

16.1.     Правилата за техническа и пожарна безопасност;

 

16.2.     Правилата за защита и профилактика на професионалните рискове;

 

16.3.     Изисквания за безопасни и хигиенни условия на труд;

 

16.4.     Вътрешни правила за финансово управление и контрол;

 

17.     Длъжен е:

 

17.1.     Да не употребява упойващи и психотропни (наркотични) вещества;

 

17.2.     Да не употребява алкохол в работно време, а в извън работно време да не злоупотребява с него;

 

17.3.     Да бъде лоялен към Министерство на отбраната и Българската армия и да не уронва престижа им.

 

17.4.     Да не разпространява, поверителни сведения, факти и обстоятелства станали му известни при изпълнението или по повод на служебните задължения;

 

17.5.     Да пази, съхранява, поддържа и правилно експлоатира имуществото на формированието. Добросъвестно да се грижи за него и да го предпазва от увреждане и разпиляване;

 

17.6.     Да докладва при забелязани административни слабости, грешки или нередности описани във „Правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол във военно формирование 32990”;

 

17.7.     Да поддържа ред и чистота на работното място.

 

 

 

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

 

-    основно трудово месечно възнаграждение 650 лв (с изпитателен срок 1 месец);

 

-    32% от основното трудово възнаграждение за работа в МО;

 

-    по 1% за всяка прослужена година по специалността;

 

-    порцион за храна 120 лв.

 

 

 

НАЗНАЧАВАНЕ

 

 

 

1. Изпращане на CV на e-mail:   jsoc_1sfg@armf.bgили bzhv@armf.bg

 

2. Кандидатът ще бъде уведомен за провеждане на събеседване и подаване на необходимите документи.

 

3. Трудов договор ще се сключи със срок до 31.12.2022 г.

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ

 

 

 

Тел.  0883488008 - отделение „Личен състав” на 1 група Специални сили

 

 

 

e-mail:jsoc_1sfg@armf.bg, bzhv@armf.bg

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява