66.32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

54840

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник, електронна техника

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:

Да извършва дефектация, ремонт на радио и електро  навигационна апаратура и АФУ към нея.

Да открива и отстранява неизправности, да извършва проверка на параметрите с вграден и друг КИП.

Да разчита сложни електронни схеми, да съставя такива и да може да ползува техническа и справочна литература за изчисляване на параметрите и режимите на отделните блокове. Необходимо е да се знаят принципите, конструктивните и функционалните възможности на ремонтираната апаратура.

Да ползува всички видове електро и радиоизмервателна апаратура за определяне на основните параметри на радиосредствата.

Да познава стандартите свързани със съставяне на електронни схеми и чертежи на сложни радио средства.

Да познава технологията за работа по монтажа и демонтажа на различни видове радиоелементи, полупроводникови прибори и интегрални схеми.

Да изпробва, разглобява и сглобява възли и блокове на СВЧ предаватели, СВЧ приемници със средна и голяма мощност, индикаторни и антенно-фидерни устройства, синхронно-следящи приводи и захранващи устройства.

Да ремонтира и възстановява всички видове трансформатори и бобини по радиолокационната техника.

Категория на труд: трета категория.

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – средно.

Професионално направление: не се изисква определено;

Специалност: не се изисква определено.

Квалификация: Радиотехника,електроника,автоматика.

Допълнителна квалификация: не се изисква определено.

Достъп до класифицирана информация на ниво Поверително”.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 693 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

100 лв. - за работа в кораборемонтна;

300 лв. за облекло еднократно;

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

 

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

телефон за връзка:0887/917 029 Александър Тонев

             

 

              ДО КОМАНДИРА

                               НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 - ВАРНА

                               КАПИТАН I РАНГ ТОДОР БОТДАНОВ

                                     

 

 

                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

От_______________________________________________________

 

Живущ в гр./с._____________________обл._______________

 

Ул.____________ №.______бл.______,вх.______, ап._______

 

ЕГН_____________Тел.________________________________

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАПИТАН I РАНГ,

 

Моля, да бъда назначен/а/ на работа в повереното Ви военно формирование на длъжността

 "Техник, електронна апаратура" във в.ф.54840 - Варна

 

Прилагам следните документи:

 

1. Автобиография

2. Диплома за_______________образование №._____________

3. Документ за трудов стаж

 

 

 

 

 

____.____.____ г.                                                       С уважение: _______________

гр. Варна                                                                     

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява