68. 32140

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

32140

Област в която е длъжността: 

Финанси

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

03/12/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функции и задължения:

Прилага правилно законите, постановленията на правителството, заповедите на Министъра на отбраната и указанията на главния счетоводител по въпросите на финансовата служба.

Записва всекидневно приходно-разходните документи за движението на финансовите средства в счетоводна програма.

Да изготвя и представя в НАП декларация образец 1 с придружително писмо.

Отговаря за осчетоводяването на всички дълготрайни активи и материални запаси.

Пряко ръководи дейността на старши специалистите от “Звеното за счетоводен отчет на материалните и финансови ресурси”.

Изготвя оборотна ведомост.

Подготвя изходни данни за справките и отчетите, съгласно бюджетните указания на Министъра на отбраната.

При уволнение, смяна на МОЛ или работно място упражнява контрол на документите за това и удостоверява с подпис върху инвентаризационните описи и обходни листи.

Да архивира счетоводните документи за изминалия отчетен период.

Образователни и квалификационни изисквания.

Образование – Висше;

- Образователно – квалификационна степен: Бакалавър.

Професионално направление: Икономика.

Специалност: Счетоводство и контрол.

Квалификация: Икономист.

Достъп до класифицирана информация на ниво “ПОВЕРИТЕЛНО”.

Месечни възнаграждения:

Основна заплата 1000 лв.;

% - за работа в МО;

% - за прослужено време (при признаване на трудов стаж от работодателя);

120 лв. - за храна;

300 лв. за облекло еднократно;

 

Длъжността е по чл.68, ал.1 т. 3 от Кодекса на труда (по заместване на отсъстващ работник)

 

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография

Копие от дипломата за образование

Копие от трудови книжки

e-mail: cio_nsvn@armf.bg

Лице за контакт: капитан III ранг Боряна Янкулова - 0885/205 406

 

                                                  

 

                                                         ДО  КОМАНДИРА

                                                                НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 - ВАРНА

                                                                КАПИТАН I РАНГ ТОДОР БОГДАНОВ

                                                     

 

 

 

                                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

От__________________________________________________________________

 

Живущ в гр./с._____________________________________обл._______________

 

Ул.___________________________________  №.___  бл.__, вх.____,  ап._______

 

ЕГН________________________________Тел._____________________________

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАПИТАН IРАНГ,

 

Моля, да бъда назначен/а/ на работа в повереното Ви военно формирование на длъжност „Счетоводител” в служба

"Финансово осигуряване" във в.ф.32140 - Варна

 

Прилагам следните документи:

 

1. Автобиография

2. Диплома за_______________образование №._____________

3. Документ за трудов стаж

 

 

 

____.____.2021 г.                                                  С уважение: _______________

гр. Варна                                                                                

                                                                                                                  __________________

 

                                                                                                          

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява