Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степенвъзходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Белене 28880 Счетоводство и контрол - Експертна длъжност Магистър Финансов контрольор 17/06/2022
ГР. БУРГАС В. Ф. 32890-БУРГАС ХУМАНИТАРНА/МЕДИЦИНА/ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 30/06/2022
гр. София Военно формирование 22620 Изпълнител Основно образование Пазач, въоръжена охрана - по заместване на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ 24/01/2022
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер - 5 щ. бройки 30/06/2022
Карлово ДДГ"Светлина" Пловдив Бакалавър Медицинска сестра 29/04/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Бакалавър Старши преподавател, висше училище (главен оценител на практическите умения) в сектор "Организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване" в център "Следдипломна квалификация" 20/06/2022
София в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част Архивистика Бакалавър Архивист 01/07/2022
София в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част Експертна длъжност със спомагателни функции Бакалавър Старши експерт в отделение Тил 01/07/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Защита на класифицираната информация Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Логистично осигуряване Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна длъжност Бакалавър Старши експерт в служба ВОКИД и ПО 15/04/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Завеждащ регистратура за некласифицирана информация в секция "Сигурност на информацията" 17/06/2022
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" 26/06/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Транспортни дейности Средно образование Шофьор, товарен автомобил във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо осигуряване и битово осигуряване“ в отделение Логистика 17/06/2022
с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител-готвач 01/07/2022

Страници