Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
БУРГАС В.Ф. 32890 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ 12/06/2020
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 01/06/2020
Варна 26870 Метеорология Бакалавър Метеоролог 01/06/2020
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 01/06/2020
гр. Бургас в.ф. 54950 - Бургас техническса Средно образование Главен специалист 12/06/2020
гр. Бургас в.ф. 54950 - Бургас ТЕХНИЧЕСКА Бакалавър СТАРШИ ЕКСПЕРТ 12/06/2020
гр. Бургас В.Ф. 32890 - БУРГАС СТРОИТЕЛНА Средно образование РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА 12/06/2020
гр. Бургас, кв. Сарафово ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование Изпълнител – сервитьор – 1 бр. в хотел "Сарафово", ТО-Бургас 01/06/2020
гр. Бургас, кв. Сарафово ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-готвач– 1 бр. в хотел "Сарафово" 01/06/2020
гр. Бургас, кв. Сарафово ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител – камериер – 1 бр. в хотел "Сарафово", ТО-Бургас 01/06/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Старши специалист 30/06/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Главен технически сътрудник в склад за ГСМ 30/06/2020
гр. Варна 32140 Прехрана Средно образование Главен технически сътрудник в продоволствен склад 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Монтьор-механик по специално въоръжение и техника 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/06/2020
гр. Варна 32020 Автотранспорт Средно образование Шофьор, специален тежкотоварен автомобил 30/06/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Техник, ел. централи и мрежи 30/06/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Техник-механик, централизирано топлоснабдяване в отоплителна централа 30/06/2020

Страници