Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено мястонизходящо сортиране Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
8637, с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол в.ф. 26030 Изпълнител Основно образование Заварчик в отделение "Поддръжка и ремонт на сградния фонд" 20/11/2020
8637, с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол в.ф. 26030 специалист Средно образование Старши специалист в регистартура "НАТО и ЕС" 20/11/2020
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/12/2020
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 02/11/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/10/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/10/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/10/2020
гр. Велико Търново Военно окръжие ІІ степен - Велико Търново Деловодство Средно образование Завеждащ регистратура за класифицирана информация 04/11/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Старши специалист в "Регистратура за класифицирана и некласфицирана информация" 26/10/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Финанси и икономика Средно образование Главен специалист в служба "Финанси" 02/11/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в служба "Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес" в отделение "Учебна и научна дейност" 02/11/2020
гр. Свиленград Военно окръжие ІІ степен - Хасково Отбрана, Експертна длъжност с аналитични и контролни функции Бакалавър Експерт в офис за военен отчет в общини Свиленград, Ивайловград, Любимец 30/10/2020
гр. Сливен Военно формирование 46700 Отбрана Средно образование Шлайфист 31/10/2020
гр. Сливен В.ф.46700 Автоматика, електроника, съобщителна техника Средно образование Техник, механик съобщителна техника 30/10/2020
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" 24/10/2020
Казанлък военно формирование 22180 Експертна, с аналитични функции Бакалавър Психолог 06/11/2020
Пловдив в.ф. 46690 Счетоводство и финанси Средно образование Главен специалист 30/10/2020
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование водач селскостопснски машини 13/11/2020
с. Крумово 32040 строителство Средно образование Работник, поддръжка на сгради в отделение „Поддръжка на казармения фонд" 30/10/2020