Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степеннизходящо сортиране Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Средно образование Завеждащ регистратура за класифицирана информация 25/07/2022
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование Изпълнител-електротехник 25/08/2022
гр. Банкя в.ф. 56130 Защита и сигурност Средно образование Отговорник спомагателни дейности, охрана 31/03/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
гр. София в.ф. 22970 Финансова служба Бакалавър Счетоводител 19/08/2022
София военно формирование 57250 Администрация Бакалавър Главен счетоводител 02/06/2022
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна длъжност Бакалавър Старши експерт в служба ВОКИД и ПО 15/04/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Счетоводител 11/08/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър Главен експерт в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Старши експерт“ в отделение „Личен състав” 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Счетоводство Бакалавър Счетоводител“ в звено „Счетоводен отчет на финансовите и материални ресурси“ 15/09/2022
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър „Архивист в Учрежденски архив на сектор Сигурност на информацията” 15/09/2022
гр. Карлово 34750 експертна Бакалавър Счетоводител 02/09/2022
гр. Варна 32140 Техническа Бакалавър Инженер,механик в КИМС 31/08/2022
гр. София Централно военно окръжие Финанси Бакалавър Счетоводител 24/08/2022
К.к. Боровец Военно формирование 42130 Спорт Бакалавър Ръководител, звено "Специализирана подготовка" 19/08/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Старши експерт 27/07/2022
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3, тел. 029221610, 029221611, 029221615 54980 Професионална област: Математика и информатика. Компютърни мрежи и ситеми Бакалавър Главен експерт 31/08/2022
Карлово ДДГ"Светлина" Пловдив Бакалавър Медицинска сестра 29/04/2022
Казанлък 22180 Изпълнителна Не се изисква образование Пазач, въоръжена охрана 02/09/2022

Страници