Авиотехник

Населено място: 

с.Безмер, общ. Тунджа, обл.Ямбол

Структура / в.ф.: 

в.ф.26030

Област в която е длъжността: 

изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Авиотехник

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Авиотехник в група „Радиоелектронно оборудване и радиотехнически средства” на ескадрила за периодично обслужване и войскови ремонт

код за длъжност

И1-13

код по НКПД

31553003

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.

Да познава основните документи, регламентиращи инженерно-авиационното осигуряване на летателната дейност.

2.

Да познава конструкцията и принципа на действие на системите и оборудването на авиационната техника, правилата за нейната експлоатация, обема и технологията на всички видове работи.

3.

Да умее лично да извършва качествено и своевременно всички видове работи по подготовката на авиационната техника.

4.

Да изпълнява строго и да осигурява спазването на мерките за безопасност при работа по авиационната техника и правилата за пожарна безопасност.

5.

Да умее да открива причините за неизправностите по авиационната техника.

6. Да не допуска подготовка на авиационната техника с неизправна самолетообслужваща техника, контролно-измервателна апаратура и инструмент.

7. Системно да контролира състоянието на средствата за наземно обслужване.

8. Да попълва своевременно заповяданата техническа документация.

9. Да участва във възстановяването на ресурса на авиационна техника.

10. Да знае видовете използвани гориво-смазочни материали, специални течности и газове и правилата за зареждане системите на самолета.

15. Да знае правилата за използване на контролно-проверовъчната апаратура.

16. Да умее да открива и отстранява неизправностите по авиационната техника, като за всички открити неизправности да уведомява на началника на групата или старши техника в групата.

17. Да спазва безопасните условия на труд.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

Длъжността е в ескадрила за периодично обслужване и войскови ремонт.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

1. Образование и квалификационни изисквания:

- Минимална образователна степен необходима за заемане на длъжността – ІІІ степен професионална квалификация и/или средно образование;

- Придобита специалност от средно училище - радио и телевизионна техника; автоматика.

- Професионален опит – опита в експлоатацията и ремонта на авиационна техника е предимство.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

1.

Пол – без значение.

2.

Разрешение за достъп до класифицирана информация – Поверително.

3.

Във физическо и психическо отношение да е годен да изпълнява функционалните си задължения.

4.

Да спазва правилника за вътрешния трудов ред.

5. Умения за работа в екип.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНИДАТСТВАНЕ

1. Заявление по образец до командира на в.ф. 26030-Безмер

2. CV (Автобиография)

3. Копие на диплома са средно, висше образование заверена от кандидата с подпис и трите имена

4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността заверени от кандидата с подпис и трите имена

5. Копие на лична карта заверена от кандидата с подпис и трите имена

6. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

7. Копие на военна книжка (при наличие) заверена от кандидата с подпис и трите имена

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Във военно формирование 26030-Безмер или по пощата на адрес 8637, с.Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол – в.ф. 26030

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

1. Основно трудово месечно възнаграждение

2. 32% за работа в МО

3. 1% за всяка прослужена година

4. 120лв. порцион за храна

НАЗНАЧАВАНЕ

1. След провеждане на подбор по документи от комисия и работодателя.

2. Трудов договор ще се сключи със срок на изпитване 3 (три) месеца.

3. Лицето ще постъпи на работа след проучване и издаване на достъп до класифицирана информация.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

К-н Румен Радулов-младши експерт ІІ степен в отделение „Личен състав и АПО”

Тел. 046 666 906 вътр. 47010; 47011

e-mail: pr.bezmer@gmail.com

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява