Барман

Населено място: 

гр. Враца

Структура / в.ф.: 

54990

Област в която е длъжността: 

Обществено хранене

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Барман

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/08/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни задължения

1.   Работи с кафе-машина и другото оборудване на бюфета.

2.   Прибира прибори и посуда от масите в бюфета.

3.   Спазва санитарно-хигиенните норми и правила за грамажа на продаваните напитки и стоки.

4.   Дава заявки, организира снабдяването и приемането на напитки и други стоки, продавани в бюфета, чрез управителя на стола

5.   Получава с ведомост всички напитки, артикули и стоки за зареждане на бюфета.

6.   Отговаря и води отчет на наличността на получените артикули в бюфета, както и за тяхното съхранение и срок на годност.

7.   Работи с касовия апарат, компютърните и други автоматизирани системи за извършване на касова дейност при продажба на стоки, приема суми и връща ресто с касова бележка.

8.   Води ежедневна отчетност на продадените напитки и стоки по асортимент и за направения оборот.

9.   Служителят е длъжен да спазва установените правила за здравословнии безопасни условия на труд.

10.   Участва в поддържането на санитарно-хигиенните изисквания на работното място и санитарните помещения към стола.

11.Отговаря за грамажа на продаваните напитки и за хигиената в бюфета.

12.Носи отговорност за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бюфета.

 Допълнителни задължения:

1.   Изпълнява и други конкретно възложени задачи отпрекия ръководител в неговите компетенции.

2.   При сигнал за тренировки и учения при привеждане  (реално или учебно) в по- високи състояния истепени на бойна готовност, както и при крупни аварии и бедствия на територията на страната да изпълнява и други функции, свързани с общите цели  и задачи на военното формирование.

3.   При отсъствие на калкулант/управител на стол изпълнява неговите задължения.

 

Срочен трудов договор - за календарна година.

Касова дейност при продажба на стоки.

Документи за постъпване работа:

- Заявление за назначаване на работа до Командира на в.ф. 54 990

- автобиография (CV - Европейски формат)

 - лична карта (копие)

- документ за придобито образование, специалност, квалификация

- копие от трудова книжка или осигурителна книжка (заверена от ревизор в НОИ)

- медицинско свидетелство и медицинска справка от Център за психично здраве

- свидетелство за съдимост

- бележка от Окръжна следствена служба

- Удостоверение от НОИ за пенсионен статус.

Документи се подават във военно формирование 54 990- Враца, бул. Васил Кънчов № 2.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

При подписване на трудовия договор одобрения кандидат следва да представи валидна здравна книжка.

Kандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail или по телефон за резултатите.

За допълнителна информация: капитан Петър СИМЕОНОВ - тел. 09620281, вътрешен 80010.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява