Централно военно окръжие

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Централно военно окръжие

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Водопроводчик, поддръжка

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/11/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Проверява текущото експлоатационно състояние на водопроводните и канализационни инсталации. Установява наличните повреди и определя необходимостта от профилактика и поддръжка на водопроводните и канализационни инсталации. Извършва ремонт и подменя амортизирани части и детайли от водопроводните и канализационни инсталации. Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на ремонтни работи и профилактика. След приключване на работа почиства работната площадка. Изготвя необходимата документация за отчитане на използваните материали и резервни части при извършване на ремонтни работи и профилактика по водопроводните и канализационни инсталации.

 

Длъжността е на срочен трудов договор до 31.12.2024 г.и ще се заеме след 01.01.2024 г.

 

Ниво на достъп до класифицирана информация: „Служебно ползване“

      Допълнително необходима квалификация:

      Да притежава свидетелство за управление на МПС категория „В“

Категория труд - трета.

      Работата не е свързана с рискове за живота и здравето на служителя.

 

 

      Основно месечно възнаграждение:

       933 (деветстотин тридесет и три) лева.

 

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит;

- за работа в МО;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната.

 

 Място за изпълнение на длъжността:

Централно военно окръжие, София, 1000, ул. „Георги Бенковски” № 12.

 Необходими документи за кандидатстване за заемане на длъжността:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Централно военно окръжие) – по образец.

2. Автобиография (CV) - с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции.

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

6. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж.

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно.

9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

10. Копие на РДКИ (при наличие на такова).

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

 Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на Централно военно окръжие на адрес:

1000, гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12 ., тел. 02/92 23886

или на e-mail: rnki@comd.bg

от понеделник до петък – 08.30 часа до 17.00 часа, без празнични дни

          За допълнителна информация:

тел: 02/92 23841  – майор Ивайло Петров, e-mail:s.lito@comd.bg;

тел: 02/92 23810 – Иван Георгиев, e-mail: i.georgiev@comd.bg.

           

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява