ЦВО

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Централно военно окръжие

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Завеждащ регистратура за некласифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/05/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Създаване, съхранение, обработване, отпечатване, размножаване и предоставяне на изпълнителите от Централно военно окръжие на документи, съдържащи некласифицирана информация.

Отговаря за правилното обработване и съхранение на документите и материалите в регистратурата за некласифицирана информация, в съответствие с изискванията на „Правила за организацията на документооборота и деловодната дейност в Централното военно окръжие” и други документи, регламентиращи тази дейност.

Носи пряка отговорност за наличността, правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхранение на документите и материалите, носители на некласифицирана информация.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява