ЦВО

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Централно военно окръжие

Област в която е длъжността: 

Финанси

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

24/08/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Описание на основните дейности за длъжността:

Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Събира и обобщава информация, документи и сведения по финансовото и логистично осигуряване.

Осчетоводява всички приходни и разходни документи, отразяващи движението по сметките от групата за „Дълготрайни активи“ и групата за „Материални запаси“ на Централно военно окръжие.

Участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на Министерството на отбраната и заповедите на началника на Централно военно окръжие.

 

Компютърна грамотност - владеене и използване на компютърна техника в рамките на “Windows”, ”Microsoft Office”, счетоводен и/или складов софтуер.

 

Професионален опит: Професионален опит - 2 (две) години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит, финансовата инспекция, данъчните ревизии.

 

Предимства:

1. Специалност „Счетоводство и контрол”.
2. Опит в бюджетното счетоводство.
3. Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 

Категория труд - трета.

 

Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 и чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

 

Основно месечно възнаграждение – 1150 лв. 

 

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит;

- за работа в МО;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари  определят се със заповед на Министъра на отбраната.

 

Място за изпълнение на длъжността:

Централно военно окръжие1000, гр. Софияул. „Г. Бенковски” № 12

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Централно военно окръжие) – по образец.

2. Автобиография (CV).

3Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

6. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж.

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

8Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно.

9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

 

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

 

Документи се подават в регистратурата за класифицирана информация на Централно военно окръжие на адрес:

1000, гр. София, ул. „Г.Бенковски” № 12 ., тел02/9223801

Или на mail - rnki@comd.bg

 

За допълнителна информация: 

-  Нели Стоева – 0888896873

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява