ЦВО

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Централно военно окръжие

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически изпълнител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Участва в изготвянето на документи, свързани с набирането на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и обучение във висшите военни училища и подготовката на гражданите на Република България, свързана със задълженията им по отбраната на страната.

Осъществява взаимодействие с военните окръжия и Военномедицинска академия, относно провеждането на прегледи за установяване на годността и психологичната пригодност на кандидатите за военна служба и за служба в доброволния резерв.

Участва в изготвянето на сведения, отчети, доклади и анализи, свързани с дейността на отделението. 

Компютърна грамотност: умения за работа,софис приложения ”Microsoft Office”.

Професионален опит:

Не се изисква.

Допълнителни изисквания:

Няма.

Категория труд - трета. 

Основно месечно възнаграждение – 710 лв. 

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит;

- за работа в МО;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

Централно военно окръжие, 1000, гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Централно военно окръжие) – по образец.

2. Автобиография (CV).

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

6. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж.

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно.

9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

 

Договорът за посочената длъжност е срочен за три месеца до 31.12.2022 г.

 

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на Централно военно окръжие на адрес:

1000, гр. София, ул. „Г.Бенковски” № 12 ., тел. 02/9223801

Или на e-mail - rnki@comd.bg

 

За допълнителна информация:

-   

Иван Георгиев – 92 23 810

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява