ЦВО

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Централно военно окръжие

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Старши юрисконсулта в сектор „Правно осигуряване и обществени поръчки”

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/11/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Дава правни становища по въпроси, свързани с административни актове, касаещи дейността на Централно военно окръжие и военните окръжия.

Участва в разработването на вътрешни актове, касаещи дейността на Централно военно окръжие и военните окръжия.

Участва в уреждане на трудово-правните спорове.

Участва в заседания, комисии и работни групи, обявени със заповед на началника на Централно военно окръжие.

Участва в дейността по разработване на нормативната база, касаеща дейността на Централно военно окръжие и военните окръжия.

Изготвя и съгласува проекти на заповеди, указания и докладни записки на началника на Централно военно окръжие.

Изготвя и съгласува проекти на указания и докладни записки на заместник-началника на Централно военно окръжие.

Осъществява процесуално представителство на Централно военно окръжие и военните окръжия. 

Компютърна грамотност - владеене и използване на компютърна техника в рамките на “Windows”, ”Microsoft Office”.

Професионален опит: Професионален опит - 3 (три) години стаж в областта на правото и юридическа правоспособност. 

Предимства:

Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация.

Категория труд - ІІІ-та

Основно месечно възнаграждение – 1150 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит;

- за работа в МО;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

Централно военно окръжие, 1000, гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Централно военно окръжие)

2. Европейски формат на автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

6. Копие на документи за трудов стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, военна книжка).

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни) – по образец.

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно от Централно военно окръжие.

9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала”, дата и подписани от кандидата.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона!

С одобрените по документи кандидати ще се проведе тест и интервю!

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”. 

Документи се подават в регистратурата за класифицирана информация на Централно военно окръжие на адрес:

1000, гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12 ., тел. 02/9223801

Или на mail - rnki@comd.bg

За допълнителна информация:

-        

Иван Георгиев – 92 23 810

-        

Светлозар Фердов - 92 23 805

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява