ЦВО - Военно окръжие І степен – Плевен

Населено място: 

гр. Плевен

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен – Плевен

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/03/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността ,,Старши специалист” осигурява изпълнението на задачи, свързани с управлението, контрола и правилното съхранение на класифицираната и некласифицирана информация в зоната на отговорност на Военно окръжие I степен - Плевен. Изработва или размножава възложените му документи. Замества завеждащия РКИ на Военно окръжие I степен - Плевен в негово отсъствие. Осъществява техническото обслужване на служителите от военното окръжие в регистратурата за класифицирана информация. Изпълнява задачи, свързани с управлението, контрола и правилното съхранение на криптографските средства и материали в зоната на отговорност.

    Длъжността е на постоянен трудов договор.

        Изисквания за длъжността:

Разрешително за достъп до класифицирана информация (РДКИ):

До ниво „Поверително” – включително (ако кандидата за заемане на длъжността не притежава РДКИ същият трябва да отговаря на изискванията на чл. 40, 41 и 42 от ЗЗКИ, назначаването ще се извърши след издаване на РДКИ от ДАНС).

        Компютърна грамотност:

        Да може да работа с MS Windows, MS Office и с готови програмни продукти, както и да притежава умения за работа с Интернет.

Категория труд:

ІІІ-та

Основно месечно възнаграждение:

Съгласно длъжността.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

- за работа в МО – допълнителен % от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

        Плевен

Документи за постъпване на работа:

            1.Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Плевен).

            2.Автобиография (CV) с актуална снимка.

            3. Свидетелство за съдимост.

          4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал (само в случай на оставане от служителя/работника без работа за повече от 3 месеца);.

            5. Документ от Районния психодиспансер,  удостоверяващ психическото

здраве.

 6.Копие на дипломи за завършено образование, квалификации и курсове.

            7. Копие на документ за трудов стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, военна книжка).

            8. Разрешително за достъп до класифицирана информация (ако има такова).

            9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

 10. Представяне на копие на документ/и, удостоверяващи компютърна грамотност съгласно изискванията за длъжността.

           11. Съгласие за обработка на личните данни.

           12. Разяснение на субекта за данни.

           13. Декларация, че няма друго гражданство, освен българско.

           14. Декларация по чл. 107a, ал. 1 от Кодекса на труда.

           15. Декларация  от  кандидата,  че  срещу  него  няма  образувано

наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

          Документите се подават в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие І степен – Плевен, на адрес: 5800, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 43, тел. 064/ 828 135.

          Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

За допълнителна информация - тел: 0887 915 696 – майор Богданов и тел: 0888 605 120 - цивилен служител Силвия Стефанова.

   - e-mail: vo-pleven@comd.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява