ЦВО - Военно окръжие І степен – Плевен

Населено място: 

гр. Плевен

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен – Плевен

Област в която е длъжността: 

Експертни длъжности със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оперативен дежурен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

08/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание на длъжността:

        Длъжността „Оперативен дежурен“ осигурява изпълнението на задачи, свързани с въоръжената охрана и контрол на достъпа до сградата на Военно окръжие I степен - Плевен, както и по оповестяването на личния състав при привеждане в по-високи степени на бойна готовност.

        Изисквания за длъжността:

   Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ):

До ниво „Поверително” – включително (ако кандидата за заемане на длъжността не притежава РДКИ същият трябва да отговаря на изискванията на чл.40, 41 и 42 от ЗЗКИ, назначаването ще се извърши след издаване на РДКИ от ДАНС, притежаването на валидно РДКИ до ниво „Поверително” е предимство)

        Умения за боравене с огнестрелно оръжие:

        Изисква се

        Компютърна грамотност:

        Не се изисква

Категория труд:

ІІІ-та.

Работата се изпълнява на смени, включващи дневен и нощен труд.

Основно месечно възнаграждение:

Съгласно длъжността

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

- за работа в МО – допълнителен % от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната. 

 

Място за изпълнение на длъжността:

        Военно окръжие І степен – град Плевен

Необходими документи за кандидадстване за заемане на длъжността:

            1.Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Плевен).

            2.Автобиография (CV) с актуална снимка.

            3. Свидетелство за съдимост.

          4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал (само в случай на оставане от служителя/работника без работа за повече от 3 месеца).

            5. Документ от Районния психодиспансер,  удостоверяващ психическото

здраве.

6.Копие на дипломи за завършено образование, квалификации и курсове.

            7. Копие на документ за трудов стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, военна книжка).

            8. Разрешително за достъп до класифицирана информация (ако има такова).

            9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

           10. Документ за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси, съгласно изискванията за длъжността.

           11. Съгласие за обработка на личните данни.

           12. Разяснение на субекта за данни.

           13. Декларация, че няма друго гражданство, освен българско.

           14. Декларация по чл. 107a, ал. 1 от Кодекса на труда.

           15. Декларация  от  кандидата,  че  срещу  него  няма  образувано

наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

          Документите се подават в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие І степен – Плевен от понеделник до петък – 08.30 часа до 17.00 часа без празнични дни, на адрес: 5800, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 43 или на - e-mail: vo-pleven@comd.bg

          Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

       Лица за контакт:

          - майор Богданов - тел: 0887 915 696 -e-mail: vo-pleven@comd.bg

          - ц.сл. Силвия Стефанова - тел: 0888 605 120  - e-mail: vo-pleven@comd.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява