ЦВО - Военно окръжие І степен - Русе

Населено място: 

гр. Русе

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен - Русе

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност с аналитични функции

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

„Старши експерт” в сектор „Личен състав, набиране на кандидати и адаптация“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Работи като експерт по поддържане на комуникационни и информационни системи в локален потребителски сегмент от Комуникационна и информационна система „ЩИТ”.

Изпълнява функциите на администратор (потребител) на криптографско средство и системен администратор на военното окръжие.

Отговаря за информационно и комуникационното осигуряване на Военно окръжие I степен – Русе, електронното изготвяне на отчети и файлове с променени данни на военното окръжие.

Отговаря за осигуряването на физическата, документалната, криптографската сигурност и сигурността на комуникационни и информационни системи (КИС).

Отговаря за състоянието и функционирането на програмното осигуряване, както и за правилната експлоатация и опазване на числящата се техника.

Дейности по воденето на личния състав, по изготвянето, обработването и отчета на документите свързани с личния състав, възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, както и за повишаването на квалификацията на личния състав от Военно окръжие I степен – Русе и подчинените военни окръжия.

Организиране, координиране и изпълнение на дейности свързани с управлението на личния състав и административното обслужване на военнослужещите и цивилните служители.

Компютърна грамотност – много добри умения за работа с програми от пакета MS Office – програма за електронни таблици (Excel), текстообработваща програма (Word) и други програми за работа с бази данни.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение: 980 - 1150 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

- за работа в МО – % от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната; 

Място за изпълнение на длъжността:

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8;

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие I степен – Русе)

2. Европейски формат на автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

6. Копие на документи за трудов стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, военна книжка).

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (по образец).

8. Разяснение на субекта за данни (по образец).

9. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно от Военно окръжие I степен – Русе.

10. Разрешително за достъп до класифицирана информация (при наличие)

11. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

 

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“ при равни други условия е предимство.

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала”, дата, подпис и три имена на кандидата.

Подборът ще бъде направен по документи!

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен по телефона!

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

 

Документи се подават във Военно окръжие I степен – Русе на адрес:

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

e-mail: vo-ruse@comd.bg

 

от 08.30-12.00 и от 12.30-16.30 часа

 

За допълнителна информация:

- майор Мариета Христова . 082/83-48-17 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява