ЦВО - Военно окръжие І степен – Русе

Населено място: 

град Две могили и град Борово

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен – Русе

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност с аналитични и контролни функции

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Eксперт в офиси за военен отчет в общини Две могили и Борово

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/06/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря  за организирането и воденето на военния отчет на гражданите и техниката в офиса за военен отчет в общини Две могили и Борово, отчета на ресурсите от резерва и запаса за мирно и военно време. Планира, организира и провежда мероприятия по подготовката и провеждането на мобилизацията в общината. Осъществява взаимодействие с общинската администрация, военно родолюбиви съюзи и организации и други териториални органи. Административно обслужване на граждани.

Длъжността изисква при изпълнение на служебното задължение стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп.

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация при равни други условия е предимство.

Преминат курс „Начална военна подготовка при равни други условия е предимство.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel) ипрограми за работа с база данни.

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 1200 - 1380 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

 порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната;

Място за изпълнение на длъжността:

- офиси за водене на военен отчет в общини Две могили и Борово.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Русе) – по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9.Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец).

10. Разяснение на субекта за данни (по образец);

11.Разрешително за достъп до класифицирана информация (при наличие).

12. Снимки с размер 4.5 см на 3.5 см – 3 броя.

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Подборът ще бъде направен по документи!

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Всички кандидати, ще бъдат уведомени по e-mail/телефон за резултатите.

 

Документи се подават в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие I степен – Русе на адрес:

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

За допълнителна информация:

- майор Мариета Христова - 082/83-48-17

 

Електронна поща: vo-ruse@comd.bg, както и чрез Система за сигурно електронно връчване, получател: Военно окръжие І степен – Русе.

 

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява