ЦВО Военно окръжие I степен – София

Населено място: 

гр. Благоевград

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие II степен - Благоевград

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Старши специалист” в Регистратура за класифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Създава и поддържа регистри за обработване, регистриране и съхранение на класифицирани и некласифицирани документи в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за неговото прилагане и други нормативни актове по тяхното прилагане.

Съхранява и раздава документи съдържащи класифицирина и некласифицирана информация.

Компютърна грамотност – владеене и използване на компютърна техника в рамките на “Windows”, “MicrosoftOffice”, с използване на интернет и специализиран софтуер.

Професионален опит: не се изисква

Категория труд - ІІІ-та

Основно месечно възнаграждение – 835 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

– за трудов стаж и професионален опит – %  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

– за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

– пари за представително облекло – съгласно министерската заповед за календарната година;

 порционни пари – съгласно чл. 298, ал. 1 от ЗОВСРБ.

 

Място за изпълнение на длъжността:

Работно място: Военно окръжие II степен – Благоевград, гр. Благоевград, ул. Мизия № 9.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие I степен – София) – попълва се на място;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

4. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

7. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

9. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу него няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер и че няма друго гражданство, освен българско (по образец).

 Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

Документи се подават:

във Военно окръжие І степен - София на адрес: 1113, гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2, тел. 02/92 23 829, e-mail: vo-sofia@comd.bg.

 във Военно окръжие II степен – Благоевградна адрес: гр. Благоевград, ул. „Мизия” № 9.

 

За допълнителна информация: Анна Тагарева– 02/92 23 829.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява