ЦВО Военно окръжие I степен – София

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие I степен – София

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оперативен дежурен - 2 длъжности

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Осигуряване на въоръжена охрана на Военно окръжие I степен – София с огнестрелно оръжие, включваща защита на имуществото от противоправни посегателства, както и осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект.

Длъжностите се изпълняват чрез даване на дежурства, съгласно предварително утвърден график.

Професионален опит: не се изисква

Категория труд - ІІІ-та

Основно месечно възнаграждение – 780 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

· за професионален опит – %  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

· за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

· пари за представително облекло – съгласно министерската заповед за календарната година;

· порционни пари – съгласно чл. 298, ал. 1 от ЗОВСРБ;

 

Място за изпълнение на длъжността:

Работно място: гр. София

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие I степен – София) – попълва се на място;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

4. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

7. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

9. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу него няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер и че няма друго гражданство, освен българско (по образец).

10. Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях - /при наличие на такова/.

 Длъжостите ще се заемат от : 01.01.2024 г.

 

Длъжностите са съгласно допълнително разписание на длъжностите, сключва се срочен трудов договор и ще бъдат заети само след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

 

Документи се подават:

във Военно окръжие І степен - София на адрес: 1113, гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2, тел. 02/92 23 829, e-mail: vo-sofia@comd.bg.

-  

Работно време от 8.30 часа до 17.00 часа.

За допълнителна информация: Росица Клисарова - Негованска– тел.02/92 23 829 вътр. 15.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява