ЦВО Военно окръжие I степен – Стара Загора

Населено място: 

гр. Стара Загора

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие I степен – Стара Загора

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

“Старши експерт” в сектор „Военен отчет и комплектуване на резерва на въоръжените сили”

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/01/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява дейности по водене на документални, картотечни и автоматизирани регистри на офицерите, офицерските кандидати, сержантите и войниците от запаса с възложено мобилизационно назначение и на свободните от мобилизационно назначение, временно отписаните и отписаните от военен отчет от запаса, актуализиране на данните за тях в модул „Отчет на ресурсите от резерва”, предлага ресурс от запаса за възлагане на мобилизационно назначение за комплектуване на военните и военновременните формирования и структури от въоръжените сили за военно време.

Изпълнява дейности по вписване на военен отчет на офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници, освободени от военна служба и на служители от структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с прекратени служебни правоотношения, както и дейности по административно обслужване на българските граждани от област Стара Загора.

Ниво на достъп до класифицирана информация: „Поверително”.

- Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

- Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel) и програми за работа с база данни.

Професионален опит: 2 (две) години, умения за работа, свързана с военния отчет, управление на човешките ресурси или в публичната администрация.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 900,00 - 1000,00 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка прослужена година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на министъра на отбраната;

-  порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната;

Място за изпълнение на длъжността:

- Военно окръжие Iстепен – Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” № 55;

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Стара Загора);

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец).

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие І степен –Стара Загора на адрес: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” № 55, от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч., до 20.01.2022 г.

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрения/ната кандидат/ка ще бъде информиран/а!

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

За допълнителна информация:

- тел. 042/62 37 73

-vo-starazagora@comd.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява