ЦВО - Военно окръжие I степен – Стара Загора

Населено място: 

гр. Стара Загора

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен - Стара Загора

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт в офис за военен отчет в общини Павел Баня и Мъглиж

Крайна дата за подаване на формуляри: 

14/10/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Минимална образователна степен: Бакалавър.

Области на висше образование:

- Педагогически науки;

- Социални, стопански и правни науки;

- Природни науки, математика и информатика;

- Технически науки;

- Сигурност и отбрана.

Изпълнява дейности по водене на документални и картотечни регистри и електронна база данни за ресурсите от резерва на територията на общините Павел баня и Мъглиж, изготвя военноотчетни документи и организира връчването на такива на запасни и собственици на техника-запас, с възложено мобилизационно назначение и провеждане на мероприятия за гарантирано оповестяване и доставяне на ресурсите от запаса на пунктовете  за приемане на запас на военните и военновременните формирования и структури.

Изпълнява дейности по реализиране на рекламно-информационна дейност, съдействие на гражданите и обработка на документи за набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища и за срочна служба в доброволния резерв, курсанти и студенти за обучение във висшите военни училища.

Ниво на достъп до класифицирана информация: „Поверително”.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel) и програми за работа с база данни.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – от 970,00 до 1126,00 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка прослужена година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – определят се ежегодно със заповед на министъра на отбраната;

-  порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната;

Място за изпълнение на длъжността:

- Военно окръжие Iстепен – Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” № 55;

   - гр. Павел баня, общ. Павел баня, ул. „Освобождение” №15;

   - гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, площад „Трети март” № 32.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа  – по образец (издава се от военното окръжие);

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни - по образец (издава се от военното окръжие).

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие І степен –Стара Загора на адрес: п.к. 6000, гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” № 55, от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч..

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрения кандидат ще бъде информиран!

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

За допълнителна информация:

- майор Димитър Топалски – 0887 523250

-vo-starazagora@comd.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява