ЦВО - Военно окръжие I степен – Стара Загора

Населено място: 

гр. Стара Загора

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие I степен – Стара Загора

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт - по заместване

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/07/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Води военния отчет на българските граждани офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници от запаса, сключилите договори за служба в доброволния резерв в областта, поддържа и актуализира електронни, картотечни и документални регистри по отчета на ресурсите от резерва, предлага за даване на мобилизационно назначение и за отсрочване на ресурси от резерва.

Ниво на достъп до класифицирана информация (РДКИ) – Поверително”. Притежаване на валидно РДКИ ниво Поверително”е предимство.

Професионален опит: 1 (една) година на длъжност, свързана военен отчет, човешки ресурси или публична администрация.

Категория труд - ІІІ-та.

Допълнителни изисквания – Умения за работа с офис пакет на „Windows” и „Microsoft Office”

Основно месечно възнаграждение – 1400,00 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

 - за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година трудов стаж на същата или със сходен характер длъжност;

 - за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

 - пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на министъра на отбраната;

 - порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” № 55. /Военно окръжие I степен – Стара Загора/.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Стара Загора) – по образец на работодателя;

2. Автобиография (CV);

3. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерството на отбраната) – издава се от военното окръжие;

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал;

5. Медицинско удостоверение за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал;

6. Заверено копие от документ за завършено образование;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс);

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни) – по образец на работодателя. 

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване, а копията се заверяват от кандидата с подпис и три имена.

Само одобрения кандидат ще бъде информиран!

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие І степен –Стара Загора на адрес: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” № 55, тел. 042-623393 от 08.30 ч. - 12.00 ч. и от 12.30 ч. - 16.30 ч., по електронна поща на адрес: vo-starazagora@comd.bgкакто и чрез Системата за сигурно електронно връчване, получател: Военно окръжие I степен – Стара Загора.

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

За допълнителна информация:

-  майор Димитър Топалски – 0887 523250;

email: vo-starazagora@comd.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява