ЦВО Военно окръжие І степен – Варна

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен - Варна

Област в която е длъжността: 

Икономика, счетоводство

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Счетоводител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/11/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Събира и обобщава информация, документи и сведения по финансовото и логистично осигуряване.

 

Компютърна грамотност - владеене и използване на компютърна техника в рамките на “Windows”, ”Microsoft Office”, счетоводен и/или складов софтуер.

 

Професионален опит: Професионален опит - 3 (три) години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит, финансовата инспекция, данъчните ревизии.

 

Предимства:

1. Специалност „Счетоводство и контрол”.

2.  Опит в бюджетното счетоводство.

3. Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 

Категория труд - трета.

 

Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 и чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

 

Основно месечно възнаграждение – 1000 лв.

 

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит;

- за работа в МО;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната.

 

Място за изпълнение на длъжността:

Военно окръжие І степен – Варна, 9000, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 12

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Варна) – по образец.

2. Автобиография (CV).

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

6. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж.

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно.

9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

 

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

 

Документи се подават в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие І степен Варна на адрес:

5000, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 12 ., тел. 052/552090

Или на mail - vo-varma@comd.bg

 

За допълнителна информация:

-  майор Пламен ПЕТРОВ0885914288,

-  цивилен служител Данчо ТОНЕВ – 0887238126

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява