ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Бургас

Населено място: 

гр. Бургас

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Бургас

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оперативен дежурен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/06/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява дежурство по военно окръжие на 12 (дванадесет) часови смени по утвърден месечен график. Пряко работи с наличните комуникационни средства и извършва оповестяване на личния състав от военното окръжие при привеждане в по-висока степен на бойна готовност. Осигурява пропускателния режим в административната сграда на военното окръжие. Осъществява въоръжена охрана на административната сграда на военното окръжие и на съхраняваните в нея отбранителни продукти. В не работно време отговаря за пожарната безопасност в сградата. Осигурява контрол на достъпа до зоните за сигурност.

Допълнителни изисквания: Да притежава валидно „Удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие” или „Разрешение за носене, употреба и съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси”, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно трудово възнаграждениеминималната работна заплата за страната.

Допълнителни трудови възнаграждения и социални придобивки:

- за придобит трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основната месечна заплата за всяка година;

- добавка за работа в Министерството на отбраната – 32% върху основната месечна заплата;

- пари за представително облекло - съгласно нормативни документи;

- порционни пари съгласно МЗ.

Място за изпълнение на длъжността: Военно окръжие ІІ степен - Бургас.

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа в свободен текст;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал;

5. Копие на дипломи/свидетелства за завършено образование, квалификации, курсове;

6. Сведение за трудов стаж - от оригиналните документи (трудови книжки/осигурителни книжки) и др.

7. Заверено копие на лична карта;

8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4,            ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни);

9. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу него няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер и че няма друго гражданство, освен българско (по образец).

 

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен -Бургас на адрес: 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, тел. 02/92 23876

За допълнителна информация:

-  майор Йордан Йорданов – 0889 100 412,

-  цивилен служител Ангел Желязков –  тел. 056/842046 (вътр. 16).

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява